Πλέσσας Διονύσιος
Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π), Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου, Αναπληρωτής Δημάρχου
Διονύσης Πλέσσας
2613602391 2613602392
Μαιζώνος 19, 1οςόροφος
antoikonomikon@gmail.com

Αρμοδιότητες

1)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης.

2)    Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.          

3)    Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και

        Δημοτικής Περιουσίας, εξαιρουμένου του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας.

4)    Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Τοπικής  Οικονομίας.

5)    Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

        (Κ.Ε.Π).

6)    Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας.

7)     Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

8)     Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Υγιεινής και  

        Ασφάλειας  της Εργασίας.

9)     Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Γραφείου Επικοινωνίας του Πολίτη και

         Μέριμνας για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων.

10)   Την υπογραφή των αιτημάτων και των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των   

         δαπανών των Υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή των υπερωριών και   

         των  μισθολογικών  καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων

         Υπηρεσιών.

11)   Την υπογραφή των κατωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων:

 α.   Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω έλλειψης

       αδείας λειτουργίας.

 β.   Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

 γ.     Προσωρινής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

 δ.    Αποφάσεις αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 ε.    Ακυρωτικές αποφάσεις προσωρινών αφαιρέσεων καταστημάτων υγειονομικού

        ενδιαφέροντος.

 στ.   Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα.

12)   Την υπογραφή των εκθέσεων δαπανών για τη μισθοδοσία (αποδοχές, υπερωρίες,  

         Εξαιρέσιμα, επιδόματα κλπ): του Τακτικού-Δημοσίου Δικαίου προσωπικού του Δήμου

         Πατρέων, των επί σχέσει  Ιδιωτικού Δικαίου εργαζομένων στο Δήμο, του εκτάκτου

         προσωπικού, των ασκούντων πρακτική άσκηση τελειοφοίτων των  ΑΕΙ- ΤΕΙ, του ΟΑΕΔ,

         των Νομικών Συμβούλων καθώς και των Ειδικών Συμβούλων του Δήμου Πατρέων. 

13)   Τη συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων που  έχουν εκκαθαρισθεί από την

         αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

14)   Τον έλεγχο του προσωπικού, μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, διαχείριση

         ανθρώπινου δυναμικού (απουσίες, υπερωρίες, άδειες, εξαιρέσιμα, τοποθετήσεις,

         μετακινήσεις, εντολές μετακίνηση προσωπικού εντός και εκτός έδρας, ρεπό κλπ) που    

         αντιστοιχεί στα Τμήματα αρμοδιότητάς του. 

15)   Τον έλεγχο υπηρεσιακών μεταβολών (αποσπάσεις, μετατάξεις κλπ,) του προσωπικού   

         του Δήμου Πατρέων.

16)   Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 130662/29-12-2023 απόφαση Δημάρχου 

 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Περισσότερα

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Περισσότερα

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολιτών

Περισσότερα

Γραφείο Νομικών Συμβούλων

Γραφείο Νομικών Συμβούλων

Περισσότερα

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας

Περισσότερα

Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας

Περισσότερα