ΣΙΜΟΥ
Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αυτεπιστασίας
Αικατερίνη Σίμου
2610222678
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης
k.simou@patras.gr

Αρμοδιότητες

1)Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Σχολείων της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού.

2) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας και Αθλητισμού.

3) Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Αυτεπιστασίας.

4) Την υπογραφή των αιτημάτων και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των δαπανών των Υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή των υπερωριών του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

5) Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς της, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

6) Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.