Αντιδημαρχίες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του NOMOY ΥΠ'ΑΡΙΘ. 3852/2010 - " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης" (άρθρο 59) τον Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση Δήμάρχου και ασκούν καθήκοντα που τους μεταβιβάζει ο Δήμαρχος.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τις αρμοδιότητες του απόντα Αντιδημάρχου ασκεί ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος. Τα Γραφεία Αντιδημάρχων διεξάγουν κάθε υπηρεσία, που τους αναθέτουν οι Αντιδήμαρχοι, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Καθορίζουν τις ημέρες και ώρες που οι Αντιδήμαρχοι δέχονται Επιτροπές, Πολίτες και υπηρεσιακούς παράγοντες του Δήμου και διεκπεραιώνουν κάθε άλλη υπόθεση, την οποία ήθελε αναθέσει σ' αυτούς ο Δήμαρχος.

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Αντιδημάρχων περιγράφονται στην υπ αριθμ. 1438/10/01/2022 Αποφάση του Δημάρχου Πατρέων.

Document