Διοικηση
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης
Ελένη Αννίνου
2613610367 2613610220
Παντανάσσης 30, 2ος Όροφος
lannin@patras.gr