ΓΚΕΣΤΑ
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Περιουσίας(Άμισθη)
Ειρήνη Γκέστα
r.gesta@patras.gr

Αρμοδιότητες

1)Την εποπτεία και ευθύνη Λειτουργίας του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.

2) Την υπογραφή όλων των συμβολαίων του Δήμου Πατρέων που αφορούν αγορές και προσκυρώσεις ακινήτων.

3) Την υπογραφή των αιτημάτων και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των δαπανών των Υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή των υπερωριών του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

4) Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς της, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

5) Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων