ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού Κοιμητηρίων, Αναπληρωτής Δημάρχου
Μιχαήλ Αναστασίου, antkathariotitas.patras@gmail.com
2613610280
Παντανάσσης 28
antcivilprotection.patras@gmail.com

Αρμοδιότητες

1)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικών

       Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

2)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής

       Προστασίας.     

3)   Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κοιμητηρίων και  Αποτέφρωσης

       της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου.

4)   Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας.

5)   Την υπογραφή των αιτημάτων και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των 

       δαπανών των Υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή των υπερωριών του

       προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

 6)  Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,

       (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

7)    Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 130662/29-12-2023 απόφαση Δημάρχου

Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Δράσεις – έργο

  • Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων των. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020)«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», ν.3013/2002 (ΦΕΚ:102/Α/1.5.2002) «Αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου και τη σύσταση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Πατρέων.
  • Προβαίνει στο σχεδιασμό ανά κατηγορία κινδύνων και λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής των (όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνας, χιονοπτώσεις, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ.).
  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  που αφορούν θέματα Πολιτικής Προστασίας
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  
Περισσότερα