Εφαρμογή του Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" στους ΟΤΑ Α' Βαθμού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών, οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», οι ΟΤΑ Α' Βαθμού (αιρετά όργανα), τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις τους, καθώς και όλα τα όργανα στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή αρμοδιότητα από τον ΟΤΑ,είναι υποχρεωμένοι από τις 15-03-2011 να καταχωρούν και να αναρτούν στο διαδίκτυο τις πράξεις και αποφάσεις των οργάνων τους.Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Δήμου για την καταχώριση των πράξεων στον διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι:

Σημείο της Κεντρικής Σελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου για το Δι@ύγεια:

Δήμος Πάτρας Διαύγεια