Ακριβή Σαμούρη
Αντιδήμαρχος Υγείας και Πρόνοιας
Ακριβή Σαμούρη
2610462053, 2610462097
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 15, 3οςόροφος
antipronoias@yahoo.gr

Αρμοδιότητες

1)    Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.

2)    Την υπογραφή των αιτημάτων και των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των

        δαπανών των Υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή των υπερωριών του

        προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

3)    Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς της,

        (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

4)    Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 130662/29-12-2023 απόφαση Δημάρχου

Διεύθυνση Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας

Διεύθυνση Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας

Περισσότερα