Διοίκηση του Δήμου

Ο Δήμος διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και τον Δήμαρχο (άρθρο 7 του Ν.3852/2010).

Το Δήμαρχο επικουρούν οι Αντιδήμαρχοι. Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλην και κατά τόπο. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου (άρθρο 59 του Ν.3852/2010).

Ο Δήμος Πατρέων έχει εννέα (9) Αντιδημάρχους. Περισσότερες πληροφορίες για τις αρμοδιότητες & υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων (άρθρο 61 του Ν.3852/2010).

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των Αντιδημάρχων περιγράφονται στις αποφάσεις 126158/25-10-2016 και

165194 2-12-2015 Αποφάσεις του Δημάρχου Πατρέων.