Πολιτική Προστασία
Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Ωράριο Λειτουργίας 7:00-15:00

Ωράριο Εξυπηρέτησης Πολιτών 8:00- 14:00

2610339452
Παντανάσσης 28 Τ.Κ.: 26 221
pol_prostasia@patras.gr

Δράσεις – έργο

  • Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων των. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020)«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», ν.3013/2002 (ΦΕΚ:102/Α/1.5.2002) «Αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου και τη σύσταση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Πατρέων.
  • Προβαίνει στο σχεδιασμό ανά κατηγορία κινδύνων και λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής των (όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνας, χιονοπτώσεις, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ.).
  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  που αφορούν θέματα Πολιτικής Προστασίας
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.