ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Προγραμματισμού
Αγγελής Αποστόλης
2610 390938
Ακτή Δυμαίων 50 (πρώην κτίριο Λαδόπουλου)
antculture@patras.gr

Αρμοδιότητες

1)   Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοίκησης – Διασύνδεσης,

       Πολιτισμικής και Οικονομικής Διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Βιβλιοθήκη –

       Πολιτιστικός Οργανισμός» με τη κατάργησή του και μεταφορά του στο Δήμο 

       Πατρέων. 

2)    Την εποπτεία και ευθύνη  λειτουργίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού,   

        Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων. 

3)    Την υπογραφή των αιτημάτων και αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης των δαπανών

        των Υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή των υπερωριών του

        προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων Υπηρεσιών.

4)    Τον έλεγχο του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του,

        (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

 5)   Την αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

 

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 130662/29-12-2023 απόφαση Δημάρχου

Δνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Read more