ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Πρασίνου και Κοιμητηρίων
Μιχαήλ Αναστασίου
2610343318
Eλευθερίου Βενιζέλου 38 και Σολωμού, 26333
antcivilprotection.patras@gmail.com

Αρμοδιότητες

α) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

β) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου.

γ) Η εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου.

δ) Η υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων και την υπογραφή των αιτημάτων και προτάσεων ανάληψης δαπανών των υπηρεσιών που εποπτεύει, καθώς και την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων, των υπερωριών και των μισθολογικών καταστάσεων του προσωπικού των ανωτέρω εποπτευόμενων υπηρεσιών.

ε) Ο έλεγχος του προσωπικού που αντιστοιχεί στα Τμήματα της αρμοδιότητάς του, (απουσίες, υπερωρίες, ρεπό, εξαιρέσιμα, άδειες κλπ).

στ) Η αναπλήρωση του Δημάρχου, για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Οι αρμοδιότητες εκχωρήθηκαν από την υπ’ αριθμ. 50660/30-08-2019 απόφαση Δημάρχου 

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου

Read more

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Δράσεις – έργο

  • Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων των. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/7-2-2020)«Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις», ν.3013/2002 (ΦΕΚ:102/Α/1.5.2002) «Αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου και τη σύσταση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας. Συντονίζει και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Πατρέων.
  • Προβαίνει στο σχεδιασμό ανά κατηγορία κινδύνων και λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισής των (όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνας, χιονοπτώσεις, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ.).
  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  που αφορούν θέματα Πολιτικής Προστασίας
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  
Read more