ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – Η/Μ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΥΟ ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΤΡΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

1.1. Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

1.2. Αρμόδια Υπηρεσία για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού είναι η ΔιεύθυνσηΑρχιτεκτονικού Εργου – Η/Μ του Δήμου Πατρέων Διεύθυνση : Μαιζώνος 108 ΠΑΤΡΑ Ταχ. Κωδ .: 26221 NUTS : EL632 Ιστοσελίδα : www. e - patras. gr

1.3 Πληροφορίες και διευκρινήσεις για τον Διαγωνισμό θα παρέχονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Πατρέων Υπεύθυνοι επικοινωνίας από τον Δήμο Πατρέων: Αλεξοπούλου Ελένη, Ζέρβα Μαρία Τηλ. : (+30) 2613610270 (271), (+30) 2613610276 Fax : (+30) 2613610311 Email : e. alexopoulou @ patras. gr , mzerva @ patras. gr

2 . ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης είναι ο Δήμος Πατρέων και ο Διαγωνισμός θαχρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου με βάση την απόφαση έγκρισηςδιάθεσης πίστωσης με Κ.Α. 30-7412.00006 (Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης που θα αφορά την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου) για το έτος 2020 (σχετική η υπ΄αρίθμ. 1/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού και τα λοιπά τεύχη και στοιχεία, εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ. 13/12-02-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων (ΑΔΑ ΩΙ1ΧΩΞΙ-ΣΕΘ) .

Κωδικοί CPV: 71220000-6 (Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού), 71222000-0 (Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες για εξωτερικούς χώρους), 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών)

3. ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Διαγωνισμού για την « Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας»

( Ε= 330 στρ.)είναι η ριζική αναδιοργάνωση του παραλιακού μετώπου, η σύνδεση του κεντρικού τμήματος της πόλης με το υγρό στοιχείο, η αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή της παράκτιας ζώνης κλπ.

Κύριος στόχος του Διαγωνισμού είναι η επιλογή της καλύτερης και πληρέστερης πρότασης από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομική άποψη και επιδίωξη του Δήμου είναι να προκύψει ένα συνολικό αποτέλεσμα υψηλής ποιοτικής στάθμης, με σύγχρονο και πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα που θα ικανοποιεί την επανασύνδεση του διαχωρισμένου σήμερα θαλάσσιου μετώπου με τον ιστό της πόλης,την ριζική αναδιοργάνωση του, την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών, την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του με την δημιουργία ενός άρτια λειτουργικού χώρου που θα έχει κοινόχρηστο χαρακτήρακαι θα αποτελεί σημείο αναφοράς κατοίκων και επισκεπτών με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της Τέχνης και της Επιστήμης.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η εκπόνηση μελέτης για την ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας,στο τμήμα αυτού που ορίζεται από το ανάντη πεζοδρόμιο των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου – Όθωνος Αμαλίας – Ακτής Δυμαίων έως τις προβολές των οδών Π. Κανελλοπούλου και Ε. Βενιζέλου, και επί πλέον στο τμήμα που ορίζεται δυτικά της οδού Αώου έως την ακτογραμμή και μεταξύ των οδών Τερψιθέας και Π. Κανελλοπούλου.

4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας μελετών, Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός (με υποστηρικτικές κατηγορίες μελετών, την Στατική, Η/Μ, Φυτοτεχνική κλπ.), και δύοσταδίων - κλιμακωτός, κατά την έννοια των παρ.2 α.1. και 2 γ.2 του άρθρου 1 της Απόφασης 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011), «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά τωνδιαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις υπ’αριθμ. 22186 /2012 (ΦΕΚ 1494/4-5-2012) και ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/13.9.2019 (ΦΕΚ 3537/Β/20.9.2019) αποφάσεις ΥΠΕΚΑ και Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντιστοίχως

K ατά το Α’ στάδιο του Διαγωνισμού ( Διαγωνισμός ιδεών ) η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει από τρείς (3) έως οκτώ (8) προτάσεις, οι μελετητές των οποίων θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο Β’ στάδιο ( διαγωνισμός προσχεδίων)

Κατά το Β’ στάδιο του Διαγωνισμού ( Διαγωνισμός προσχεδίων ) οι επιλεγέντες μελετητές από το Α’ στάδιο, θα κληθούν να υποβάλλουν εκ νέου φάκελο πρότασης.Από τους νέους Αρχιτεκτονικούς φακέλους η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει τρείς (3) μελέτες προς βράβευση.

Ο Δήμος Πατρέων δύναται να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης ( με αμοιβή η οποία θα κυμαίνεται στο ποσοστό του 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής) την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του έργου, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016στην ομάδα μελέτης που θα βραβευτεί με το Α΄ βραβείο του Διαγωνισμού Προσχεδίων.

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν την από το Νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής μελέτης στην Ελλάδα,σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αρ. πρωτ. oικ. 26804/16.06.11 απόφασης ΥΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β/16.06.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τις υπ’αριθμ. 22186 /2012 (ΦΕΚ 1494/4-5-2012) και ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/13.9.2019 (ΦΕΚ 3537/Β/20.9.2019) αποφάσεις ΥΠΕΚΑ και Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντιστοίχως, ατομικά ή ως υπεύθυνοι ομάδας.

Είναι στην κρίση του διαγωνιζόμενου Αρχιτέκτονα Μηχανικού να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες Μηχανικών οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μέλη της Ομάδας Εργασίας.

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Κριτική Επιτροπή θα λάβει υπόψη της ως κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων την εκπλήρωση των στόχων του Διαγωνισμού, την ταυτότητα, πρωτοτυπία, ιδιαιτερότητα και λειτουργικότητα της πρότασης, την υιοθέτηση νέων καινοτόμων μέτρων και μεθόδωνενταγμένων στην αρχιτεκτονική του τοπίου, για την ενεργειακή διαχείριση του χώρου, την επιλογή ποιοτικών υλικών συνδυασμένων με προσιτό, για τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου, κόστος συντήρησης, την ποιότητα της παρουσίασης της πρότασης και την τεκμηρίωσης της.

7. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής [ άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.26804/16-6-2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’αριθμ. 22186 /2012 (ΦΕΚ 1494/4-5-2012) και ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/13.9.2019 (ΦΕΚ 3537/Β/20.9.2019) αποφάσεις ΥΠΕΚΑ και Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντιστοίχως ], θα είναι επταμελής , λόγω της σπουδαιότητας του έργου, και θα απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα οριστούν ως εξής :

  • Δύο (2) κριτές «εκ προσωπικοτήτων» με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνυόμενοι από τον Δήμο Πατρέων.
  • Ένα (1) εκπρόσωπο του Δήμου Πατρέων, με τους αναπληρωτές τους.
  • Τέσσερις (4) κριτές με τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της με αρ.πρωτ.28604/2011 Απόφασης ΥΠΕΚΑ.

8. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η απόφαση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή των βραβείων είναι δεσμευτική για τον Δήμο Πατρέων, εφόσον δεν αντιτίθεται στους όρους της Διακήρυξης.

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

Κάθε μελέτη του Α’ σταδίου ( Διαγωνισμός Ιδεών ) που θα προκριθεί στο Β ’ στάδιο του Διαγωνισμού ( Διαγωνισμός προσχεδίων ) θα λάβει χρηματικό έπαθλο των 15.000 ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ), υπό την προϋπόθεση ότι ο μελετητής ή η ομάδα μελέτης θα συμμετάσχει και στο Β ’ στάδιο του Διαγωνισμού και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό. Επιπλέον των παραπάνω, ο Δήμος Πατρέων μπορεί, εάν το επιθυμεί , να εξαγοράσει μέχρι πέντε (5) επιπλέον μελέτες που θα υποδειχθούν από την Κριτική Επιτροπή α ’ σταδίου του Διαγωνισμού, χωρίς η υπόδειξη να είναι δεσμευτική για τον Δήμο, αντί του ποσού των 5.000 εκάστη .

Στο Β ’ στάδιο του Διαγωνισμού ( Διαγωνισμός προσχεδίων ) θα απονεμηθούν μετά από εισήγησητης Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού τρία (3) βραβεία κατά τα οριζόμενα από την παρ.2 του άρθρου 11 της υπ’ αρίθμ. 26804/2011 απόφασης Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011), «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά τωνδιαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», (ΦΕΚ1427/Β΄/16.06.2011), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 22186/04-05-2012 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α, με το συνολικό ποσό των 150.000 € και επί πλέον αυτού το ΦΠΑ.

Επομένως το συνολικό ποσό των βραβείων υπολογίζεται ως ακολούθως

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

150.000

ΦΠΑ 24%

36.000

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

186.000

Οι επιμέρους αμοιβές των τριών βραβείων ( Α΄, Β΄, Γ΄) υπολογίζονται ως ποσοστό 45%, 33% και 22% αντίστοιχα της παραπάνω υπολογισμένης τιμής

Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

45%

Β΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

33%

Γ΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

22%

ΑΜΟΙΒΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

67.500 €

49.500 €

33.000 €

ΦΠΑ 24%

16.200 €

11.880 €

7.920 €

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ

83.700

61.380

40.920

Από τις ανωτέρω αμοιβές θα αφαιρεθούν τα χρηματικά βραβεία του Α΄σταδίου της μελέτης του Διαγωνισμού Ιδεών.

10. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Πατρέων δύναται να αναθέσει κατόπιν διαπραγμάτευσης ( με αμοιβή η οποία θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής) την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής του έργου, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στον μελετητή ή ομάδα μελετητών που θα βραβευτεί με το Α΄ βραβείο του Διαγωνισμού Προσχεδίων, για την υλοποίηση του έργου σταδιακά, στις τρείς διακεκριμένες κατωτέρω ενότητες του Θαλασσίου Μετώπου :

- Του τμήματος μεταξύ των προβολών των οδών Ε. Βενιζέλου και Τριών Ναυάρχων

- Του τμήματος μεταξύ των προβολών των οδών τριών Ναυάρχων και Θεσσαλονίκης και

-Του τμήματος μεταξύ των προβολών των οδών Θεσσαλονίκης και Κανελλοπούλου

Το ποσοστό του 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής βάσει του Κανονισμού Προεκτιμημένων Αμοιβών Μελετών [ ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ( ΦΕΚ 2519/Β/20-7-2017) ] ανέρχεται σε 3.473.386,76 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών.

11.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ως ημερομηνία λήξης του Διαγωνισμού και υποβολής των μελετών ορίζεται η 28-09-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00.

Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Μαιζώνος 147ΠΑΤΡΑ, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9.00 – 14.00. Δεκτές θα γίνουν οι συμμετοχές που θα αποσταλούν εμπρόθεσμα στην ίδια Διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρίας μεταφορών,με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρηυποβολή και με την προϋπόθεση της τήρησης της ανωνυμίας των συμμετεχόντων.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, καμιά πρόταση δεν θα γίνει δεκτή.

12. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική γλώσσα

Η Διακήρυξη, το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, το Τεύχος Προεκτιμωμένων Αμοιβών, το Τεύχος Συγγραφής υποχρεώσεων και τα λοιπά χορηγούμενα στοιχεία θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www. e - patras. gr , στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ και του ΣΑΑ και θα παρέχονται ηλεκτρονικά.

Κάθε διαγωνιζόμενος ή ομάδα διαγωνιζομένων θα εγγραφεί σε κατάλογο που διατηρεί η Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου του Δήμου Πατρέων, με αίτηση που θα αναφέρει τα στοιχεία του εκπροσώπου της ομάδας διαγωνιζομένων ( Όνομα, Διεύθυνση, Αριθμό τηλεφώνου, fax και ηλεκτρονική Δ/νση). Η αίτηση για εγγραφή στον κατάλογο θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Μαιζώνος 147 ΠΑΤΡΑ, ή θα σταλεί ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως και την 28/08/2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00.

Ο Δήμος Πατρέων θα επικοινωνεί με τους εκπροσώπους των διαγωνισμένων με σχετικές αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου : www. e - patras. gr , και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην δ/νση arxitektonikouergou @ gmail. com με ευθύνη του εκπροσώπου των συμμετεχόντων ως προς την παραλαβή των μηνυμάτων.

Πάτρα, 25/05/2020

Ο Δήμαρχος Πατρέων

Κώστας Πελετίδης

Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document