Οι μεταβολές που επέρχονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών. Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν. 344/76 και ενδεικτικά είναι:

 

Μεταβολές σε Λ.Π. Γεννήσεων

 

Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

 • Ακύρωση γάμου
 • Διαζύγιο
 • Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 • Απόκτηση ιθαγένειας
 • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου
 • Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου

 

Άλλες Μεταβολές

 • Δήλωση αφάνειας
 • Άρση αφάνειας

Οι μεταβολές καταχωρούνται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

Εκπρόθεσμη δήλωση Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α)

 • Μετά την παρέλευση τριάντα (30) ημερών καταβάλλεται παράβολο 30€ (κωδ.3828)
 • Μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται παράβολο 60€ (κωδ.3829)
 • Η καταβολή των e-παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
 • Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής του σε Τράπεζα αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση – μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών – για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

 

Γενικές Πληροφορίες

 • Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.4144/2013.
 • Όλες οι δηλώσεις δύναται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (εκτός του Συμφώνου Συμβίωσης και λύσης αυτού).
 • Για κάθε μεταβολή, από το Ληξιαρχείο Πατρέων δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερομένους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών.

*Στη περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης

 

Διόρθωση Ληξιαρχικής Πράξης

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται, μόνο εφόσον ισχύουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση

2. Με την έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών

3. Με την έγκριση του Ληξιάρχου.

Λόγω της πληθώρας των περιπτώσεων που μπορεί να υπάρξουν, αναλυτικές οδηγίες για τη προσκόμιση δικαιολογητικών δίνονται από το αρμόδιο γραφείο του Τμήματος Ληξιαρχείου.