Αναγνώριση τέκνου

Η αναγνώριση τέκνου που γεννήθηκε μπορεί να γίνει με τους εξής δύο τρόπους:

Α) με πράξη εκούσιας αναγνώρισης

Β) με δικαστική απόφαση

 

Α) ΠΡΑΞΗ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

1) Δήλωση γέννησης τέκνου του οποίου και οι δύο γονείς είναι Έλληνες:

Δικαιολογητικά:

 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης από Συμβολαιογράφο.

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του πατέρα.

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης .

 • Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας από τους γονείς με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

2) Δήλωση γέννησης τέκνου Ελληνίδας μητέρας και αλλοδαπού πατέρα

Δικαιολογητικά:

 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης από Συμβολαιογράφο.

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του αλλοδαπού.

 • Ταυτότητα για πολίτες Ε.Ε. Διαβατήριο και άδεια παραμονής για πολίτες τρίτης χώρας .

 • Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας από τους υπόχρεους ή από τρίτους με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3) Δήλωση γέννησης τέκνου Έλληνα πατέρα και αλλοδαπής μητέρας  που η γέννηση έλαβε χώρα στο εξωτερικό

Δικαιολογητικά:

 • Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης από Συμβολαιογράφο.

 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του πατέρα.

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη και επικυρωμένη .

 • Καταχωρίζεται με την προσκόμιση αυτής στην Υπηρεσία μας από τους γονείς με την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Η πράξη συντάσσεται στο βιβλίο εκθέσεων του τόπου κατοικίας του πατέρα.

Πρέπει να εκδοθεί διαπιστωτικής απόφασης περί της ιθαγένειας του τέκνου από την αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία υπάγεται ο Δήμος εγγραφής του πατέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η αναγνώριση τέκνου ενώπιον Έλληνα Συμβολαιογράφου: Αρμόδιο είναι το  ληξιαρχείο του τόπου όπου έλαβε χώρα η αναγνώριση.

 

Β) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Δικαιολογητικά:

 • Ελληνική δικαστική απόφαση (τελεσίδικη)

 • Έκθεση επίδοσης

 • Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως τακτικών ή έκτακτων ενδίκων μέσων από τη Γραμματεία του ως άνω Δικαστηρίου

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης  

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τον Έλληνα

 • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τον άμεσα ενδιαφερόμενο

 • Ειδικό πληρεξούσιο για τον τρίτο

– Δεν απαιτείται παράβολο αν η δήλωση της μεταβολής γίνει μέσα σε 30 ημέρες από την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του Ελληνικού δικαστηρίου,