ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2019

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την Τετάρτη 31/7/2019 και λήγει την Παρασκευή 9/8/2019.