Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την προετοιμασία και ωρίμανση έξι (6) Πράξεων της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων

ΕΤΠΑ

67.000,00

Δήμος Πατρέων

Οι Υπηρεσίες του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης αφορούν στην ωρίμανση των τεχνικών προδιαγραφών έξι (6) συγκεκριμένων Πράξεων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Πατρέων. Λαμβάνοντας υπόψη το διαφορετικό αντικείμενο των υπηρεσιών υποστήριξης, το Έργο περιλαμβάνει τα εξής Υποέργα:

Υποέργο 1: Υποστήριξη για την ωρίμανση των Πράξεων Π1, Π2 και Π7 της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής που αφορούν σε θέματα «έξυπνης πόλης» (smart city) και «Διαδικτύου των Αντικειμένων» (Internet of Things).

Η Πράξη Π1 περιλαμβάνει την αξιοποίηση ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού μέσω εξειδικευμένων ανοικτών εφαρμογών (web, mobile), δικτύου ασύρματων σημείων πρόσβασης και σήμανση με QR Codes για σημαντικά κτίρια και χώρους.

Η Πράξη Π2 περιλαμβάνει τη δημιουργία κατανεμημένου δικτύου έξυπνων αισθητήρων (ποιότητα αέρα, ακτινοβολία, θόρυβος, κλπ.) και τη δημιουργία εφαρμογών για την επεξεργασία των δεδομένων και την υποστήριξη λήψης αποφάσεων.

Η Πράξη Π7 περιλαμβάνει ανάπτυξη λύσεων έξυπνης πόλης για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με θέσεις στάθμευσης, κυκλοφοριακή κίνηση, έξυπνες στάσεις ΜΜΜ και «έξυπνες» ενημερωτικές πινακίδες.

Υποέργο 2: Υποστήριξη για την ωρίμανση των Πράξεων Π4, Π5 και Π9 της Στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων. Οι τεχνικές προδιαγραφές στοχεύουν σε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση (μέσω της συνεργασίας διαφόρων ειδικοτήτων μηχανικών) για μία τεχνικά εφικτή, οικονομική και βιώσιμη υλοποίηση των αντίστοιχων Πράξεων της ΒΑΑ.

Η Πράξη Π4 περιλαμβάνει παρεμβάσεις ως προς την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που αφορούν οικοδομικές παρεμβάσεις, βελτίωση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, Η/Μ εγκαταστάσεις, σύστημα αυτοματισμών κλπ.

Η Πράξη Π5 αφορά στην Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη του Ιστορικού Κέντρου Πάτρας καθώς και την ανακατασκευή των κλιμάκων του ιστορικού κέντρου της Πάτρας (Αγίου Νικολάου, Γεροκωστοπούλου, Πατρέως, Παντανάσσης και Τριών Ναυάρχων).

Η Πράξη 9 αφορά στην αναβάθμιση της περιοχής Camping – Έλους Αγυιάς και της περιβάλλουσας περιοχής συνολικού εμβαδού 225 στρεμμάτων.

Ο σωστός αρχικός τεχνικός σχεδιασμός των Πράξεων του Υποέργου 1 στοχεύει σε επιτυχή υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών δράσεων για την πόλη της Πάτρας που αφορούν σε:

(α) Ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων «έξυπνης» πόλης στις αστικές περιοχές

(β) Μέτρηση δεικτών μικροκλίματος αστικών περιοχών

(γ) Προώθηση λύσεων βιώσιμης κινητικότητας

(δ) Αύξηση της επισκεψιμότητας και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

(ε) Αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών ΤΠΕ σε επιχειρήσεις και πολίτες

Ο σωστός αρχικός τεχνικός σχεδιασμός των Πράξεων του Υποέργου 2 στοχεύει σε επιτυχή υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών δράσεων για την πόλη της Πάτρας που αφορούν σε:

(α) Βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης της Πάτρας ως ισχυρό πόλο της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξής της

(β) Προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και αναζωογόνηση του αστικού και κοινωνικού ιστού της πόλης της Πάτρας

(γ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής, της προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων

(δ) Προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και προστασία της κίνησης των πεζών

(ε) Βελτίωση ενεργειακού ισοζυγίου δημοτικών κτιρίων και υποδομών για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

(στ) Βελτίωση μικροκλίματος αστικών περιοχών, αύξηση πράσινων ζωνών και χώρων αναψυχής

Με την ολοκλήρωση των δύο Υποέργων και την παράδοση – παραλαβή των σχετικών έξι (6) Παραδοτέων (Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές για το Υποέργο 1 και Εξειδικευμένες Μελέτες για το Υποέργο 2) εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ωριμότητα (αντίστοιχες διακηρύξεις) για την υποβολή προς χρηματοδότηση των σχετικών έξι (6) Πράξεων της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων στις σχετικές Προσκλήσεις του ΕΠ Δυτικής Ελλάδας.