έγγραφο
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
Αναστασία Ξιούρα
2613610229 2613610227 2613610321 2613610237
Παντανάσσης 30, ισόγειο
dimotol@patras.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ (ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ)

Για πιστοποιητικά εγγραφής στο δημοτολόγιο, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης. (και από τα Διαμερίσματα: Αρκτικό, Νότιο, Ανατολικό, Κεντρικό)

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του την αστυνομική του ταυτότητα.

Εάν έχει απωλέσει την ταυτότητά του μπορεί να φέρει διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή βιβλιάριο ασθενείας.

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης. (και από τα Διαμερίσματα: Αρκτικό, Νότιο, Ανατολικό, Κεντρικό)

Για την έκδοση ενός πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

· Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Άδεια οδήγησης ή Διαβατήριο ή βιβλιάριο ασθενείας.

· Ο ενδιαφερόμενος πρέπει στην αίτησή του να δηλώσει το λόγο για τον οποίο ζητά το πιστοποιητικό (π.χ. απαλλαγή πρώτης κατοικίας, χορήγηση δανείου, πρόσληψη στο Δημόσιο, κ.λ.π.)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

- Αφορά την έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών του θανόντα, από το Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος.

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών έχουν :

Όλοι οι πλησιέστεροι συγγενείς του αποβιώσαντος που πρέπει να αναφέρονται και να προκύπτουν από την οικογενειακή του μερίδα ή από προηγούμενες (πατρική, έγγαμη κ.α.) οι οποίες επίσης πρέπει να είναι ενημερωμένες και πλήρεις όσον αφορά στα τέκνα (αλλά και στα τυχόν υιοθετημένα ή αναγνωρισμένα εκτός γάμου ), στο βαθμό γάμου, καθώς και στα στοιχεία διαζυγίου ή θανάτου.

- Σε περίπτωση που άλλο πρόσωπο αντί των παραπάνω άμεσα ενδιαφερομένων αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών, απαιτείται πληρεξούσιο ή εξουσιοδότησηόπου θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι ο αιτών έχει δικαίωμα να αιτείται την έκδοση του πιστοποιητικού. Η Εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα από δημόσια αρχή, ή ΚΕΠ,σύμφωνα με το Ν.1599/1986 (και όχι από συμβολαιογράφο ή δικηγόρο).

-Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού πλησιέστερων συγγενών, το έννομο συμφέρον ή όχι του πιστοποιητικού θεμελιώνεται με εισαγγελική παραγγελία.

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

· Αίτηση του ενδιαφερόμενου(πρωτοκολλημένη)

· Αστυνομική ταυτότητα

· Ληξιαρχική πράξη θανάτου(εάν δεν έχει καταχωρηθεί ο θάνατος)

· Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν1599/86 (δίνονται από την υπηρεσία)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ

Τα πιστοποιητικά Μητρώου Αρρένων εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Πατρέων.

Για πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση- μείωση θητείας απαιτείται:

1) Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή ενήλικου συγγενή του Α' βαθμού

2) Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή του κατάσταση ( ειδικού τύπου που παρέχεται από την υπηρεσία)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ

Για την αλλαγή σε στοιχεία που ήδη βρίσκονται καταχωρημένα σε εγγραφή του Μητρώου Αρρένων, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΠΩΝΥΜΟΥ - ΠΑΤΡΩΝΥΜΟΥ

Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.

Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟΥ

Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος Πιστοποιητικό εγγραφής της μητέρας σε

Δημοτολόγιο. Όταν η μητέρα είναι αλλοδαπή, χρειάζεται πιστοποιητικό

γέννησής της από τη χώρα καταγωγής της, το οποίο απαραίτητα πρέπει να

είναι επίσημα μεταφρασμένο.

ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΤΟΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος Ληξιαρχική πράξη γέννησης - βάπτισης.

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΥΡΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της

μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος Ληξιαρχική πράξη γέννησης - βάπτισης με την αλλαγή του κυρίου ονόματος στο περιθώριο. Δικαστική απόφαση αλλαγής κυρίου ονόματος.

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ

Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.

Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γέννησης – βάπτισης.

ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

Αίτηση του υιοθετηθέντος, εφόσον αυτός είναι ενήλικος, ή του υιοθετήσαντος εφόσον είναι ανήλικος.

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, έκθεση επίδοσης, πιστοποιητικό τελεσιδικίας

Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης - βάπτισης του Ν.. 610/70.

Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του θετού πατέρα, αρχική Ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της θετής μητέρας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του Δήμου ή της Κοινότητας στην οποία ανήκουν οι θετοί γονείς).

Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.

Πιστοποιητικό εγγραφής σε Δημοτολόγιο της φυσικής μητέρας ή εφόσον το παιδί γεννήθηκε κανονικά από νόμιμους συζύγους χρειάζεται πιστοποιητικό

οικογενειακής κατάστασης των φυσικών γονέων.

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

Αίτηση του ιδίου του ενδιαφερομένου, εφόσον είναι ενήλικας ή του αναγνωρίσαντος ή της μητέρας του τέκνου, εφόσον είναι ανήλικο.

Συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης, εφόσον η αναγνώριση είναι δικαστική, απαιτείται αντίγραφο της Δικαστικής Απόφασης Αναγνώρισης, έκθεση επίδοσης, πιστοποιητικό τελεσικείας

Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης με τη μεταβολή στο περιθώριο. Πιστοποιητικό του αναγνωρίσαντος πατρός από Μητρώα Αρρένων.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Δικαιολογητικά :

Α) Την πράξη αναγνώρισης ενώπιον συμβολαιογράφου σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή δικαστική απόφαση αναγνώρισης πατρότητας.

Β) Πιστοποιητικό δημοτολογιακής εγγραφής του αναγνωρίσαντος πατέρα

Γ) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του αλλοδαπού τέκνου. Εάν έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πιστοποιητικό γεννήσεως αλλοδαπής αρχής.

Δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασηςτης αλλοδαπής μητέρας ή βεβαίωση περί της αγαμίας αυτής εκδοθέντων από αλλοδαπές αρχές και επικυρωμένο διαβατήριο εν ισχύ της μητέρας.

ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΕΙΣ

Για να μεταδημοτεύσει κάποιος στο Δήμο Πατρέων, μπορεί να εξυπηρετηθεί από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο στο εν λόγω Τμήμα είναι τα παρακάτω:

Για έγγαμους:

· Αιτήσεις και των δύο ενδιαφερόμενων (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης) ή αν υπάρχουν και ενήλικα παιδιά, αιτήσεις και αυτών.

· Η βεβαίωση διετούς κατοικίας χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να είναι μία για το σύζυγο και τη σύζυγο, ξεχωριστή όμως για κάθε ενήλικο παιδί. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο αντίστοιχο τμήμα του Δήμου.

Για άγαμους:

§ Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης).

§ Ατομικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως του ενδιαφερόμενου - με πλήρη στοιχεία - από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός ανήκει (Μητρώο Αρρένων, ακριβή ημερομηνία γέννησης, θρήσκευμα, χρόνος και τρόπος κτήσεως Ελληνικής Ιθαγένειας) (αναζητείται αυτεπάγγελτα)

§ Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν, στο Δήμο Πατρέων. Η βεβαίωση διετούς κατοικίας χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

Για διαζευγμένους:

· Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης).

· Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός μεταδημοτεύει Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει ν΄ αναφέρεται, ο βαθμός γάμου, τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου, καθώς και ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας. Θα πρέπει επίσης οπωσδήποτε να αναφέρεται η λύση του γάμου, τόσο η πολιτική όσο και η θρησκευτική, εφόσον ο γάμος είναι θρησκευτικός. Όταν ο γάμος είναι πολιτικός, απαιτείται μόνο η πολιτική του λύση με δικαστική απόφαση, η οποία όμως απαραίτητα θα πρέπει να έχει γίνει αμετάκλητη. (αναζητείται αυτεπάγγελτα)

· Ληξιαρχική Πράξη γάμου από το Ληξιαρχείο όπου έχει καταγραφεί ο γάμος, με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του γάμου. (αναζητείται αυτεπάγγελτα)

· Εφόσον ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι δημότης του Δήμου μας και δεν υπάρχουν παιδιά, κατατίθενται αυτά τα δικαιολογητικά μόνον και μεταφέρεται ο/η σύζυγος σε νέα Ονομαστική Μερίδα, λόγω διαζυγίου.

Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία.

· Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν, στο Δήμο Πατρέων. Η βεβαίωση διετούς κατοικίας χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.

Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται:

λόγω γάμου,λόγω διαζυγίου,για άλλες αιτίες

Α. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω γάμου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω γάμου είναι τα παρακάτω:

Αίτηση - δήλωση γάμου (υπάρχει στην Υπηρεσία).

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

Στην περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν είναι δημότης μας, απαιτείται επιπρόσθετα πιστοποιητικό γέννησής του για ενδεικτική εγγραφή ή  μεταδημότευση (ανάλογα με την επιλογή του ενδιαφερομένου) στο Δήμο Πατρέων (αναζητείται αυτεπάγγελτα)

Στην περίπτωση που ο μη δημότης σύζυγος έχει τελέσει και άλλον/ άλλους γάμους, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με πλήρη στοιχεία σύστασης - λύσης των προηγούμενων γάμων του. (αναζητείται αυτεπάγγελτα)

· Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω διαζυγίου είναι τα παρακάτω:

· Αίτηση (υπάρχει στην Υπηρεσία).

· Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του Γάμου (Δικαστική Απόφαση και Διαζευκτήριο εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός).

· Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της/του  συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄αντιδικία.

Γ. Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται και για άλλες αιτίες (π.χ. απόκτηση εκτός γάμου τέκνου, υιοθεσία τέκνου κ.α.).

Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται προτιμότερο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης.

ΑΛΛΑΓΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η αλλαγή Εκλογικού Διαμερίσματος (εντός του Δήμου Πατρέων) λόγω αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας γίνεται στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Πατρέων καθώς και στα Διαμερίσματα.

Δικαιολογητικά:

Α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας

Β) Απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΔΕΥΑΠ ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗ

Η αίτηση για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών γίνεται στο

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης ή στο Κ.Ε.Π. μόνο με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και φυσική παρουσία όλων όσων επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η αίτηση για εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Ετεροδημοτών γίνεται στο

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης.

Δικαιολογητικά :

Α) Διαβατήριο ή *Αστυνομική Ταυτότητα