Υγειονομική Ταφή Απορριμάτων

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στο Χ.Υ.Τ.Α του Δήμου Πατρέων εφαρμόζεται ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και το περιβάλλον από το ενδεχόμενο διαφυγής ρυπαντών από το χώρο ταφής απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:

· Μετεωρολογικά στοιχεία και υδατικό ισοζύγιο στο χώρο ταφής.

· Στοιχεία για την ποιότητα και την ποσότητα των στραγγισμάτων.

· Έλεγχος των υπογείων υδάτων.Για τον σκοπό αυτό έχουν διανοιχθεί γεωτρήσεις ελέγχου,μία ανάντι του χώρου ταφής ως γεώτρηση αναφοράς και δύο κατάντι του χώρου, ως γεωτρήσεις ελέγχου.

· Έλεγχος των εκπομπών αερίων γύρω από τον χώρο ταφής.

· Στοιχεία τοπογραφίας του χώρου που αφορούν το ρυθμό πλήρωσης του Χ.Υ.Τ.Α με απορρίμματα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α

Ο Χ.Υ.Τ.Α. του Δήμου Πατρέων διαθέτει την πλέον σύγχρονη υποδόμη περίφραξης και περιφρούρησης του χώρου, ζύγιση και έλεγχο των εισερχομένων φορτίων απορριμμάτων,γραφεία και χώρους εξυπηρέτησης του προσωπικού,οδικό δίκτυο πρόσβασης στο χώρο, δίκτυα ύδρευσης και πυρόσβεσης, δίκτυα τηλεφώνου και ηλεκτροφωτισμού,μετεωρολογικό σταθμό και εξοπλισμένο βιοχημικό εργαστήριο.

Επίσης ο Χ.Υ.Τ.Α φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ανακύκλωσης υλικών, του συνεργείου επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Πατρέων, του συνεργείου επισκευής κάδων, του πρατηρίου καυσίμων, του χώρου στάθμευσης των απορριμματοφόρων, του πλυντηρίου των οχημάτων και του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων πλύσης.

Ο Χ.Υ.Τ.Α του Δήμου Πατρέων προσφέρεται για επισκέψεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές καθώς επίσης και επισκέψεις φορέων και στελεχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ

Το σύστημα συλλογής των στραγγισμάτων περιλαμβάνει:

· Κατασκευή δικτύου αγωγών από διάτρητους αγωγούς HDRE σε μορφή ραχοκοκκαλιάς. Το δίκτυο εκμεταλλεύεται την ολική κλίση του πυθμένα του χώρου, περίπου 100 προς Β, για την μεταφορά των στραγγισμάτων προς τα σημεία τελικής συγκέντρωσης.

· Στα κατάντι του χώρου, τα σημεία τελικής συγκέντρωσης των στραγγισμάτων αποτελούνται από διάταξη φρεατίων και τις δεξαμενές συλλογής.

· Η διαχείριση των στραγγισμάτων γίνεται με ανακυκλοφορία τους στην μάζα των απορριμμάτων, με σκοπό εφενός μεν την επιτάγχυνση της βιοαποικοδόμησης των απορριμμάτων και αφετέρου την σταδιακή μείωση του οργανικού φορτίου των στραγγισμάτων με την πάροδο του χρόνου.

· Η ανακυκλοφορία των στραγγισμάτων γίνεται συνεχώς μέσω της δεξαμενής του αντλιστάσιου, με αντλίες λυμάτων μεγάλου μανομετρικού ύψους και αγωγών HDRE. Σε περίπτωση αυξημένων παροχών ή βλάβης τα στραγγίσματα οδηγούνται στις δεξαμενές από όπου γίνεται περιοδικά η ανακυκλοφορία τους.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Στο Χ.Υ.Τ.Α του Δήμου Πατρέων γίνεται άντληση και καύση του βιοαερίου. Η άντληση του βιοαερίου γίνεται μέσω γεωτρήσεων. Στην κορυφή κάθε γεώτρησης τοποθετήθηκε ειδική κεφαλή για την συλλογή βιοαερίου. Οι κεφαλές είναι τύπου εσωτερικής μετακίνησης και ακολουθούν τις καθιζήσεις του ανάγλυφου των απορριμμάτων. Στην συνέχεια οι κεφαλές συνδέονται με δίκτυο οριζόντιων αγωγών από HDRE το οποίο καταλήγει σε μονάδα άντλησης και καύσης του βιοαερίου σε πυρσό. Η μονάδα καύσης έχει δυνατότητα παροχής 500m/h και είναι εξοπλισμένη με προωθητή αερίου, πυρσό καύσης με ανυψωμένη φλόγα, αυτοματοποιημένη λειτουργία, μέσω PLC, καθώς και ενσωματωμένους μετρητές παραμέτρων καύσης (παροχή, θερμοκρασία φλόγας), αναλυτές μεθανίου, CO2, οξυγόνου και καταγραφικό. Η σύσταση του βιοαερίου στην μονάδα καύσης είναι 45-50% μεθάνιο, 45-50% CO2 και 1-1,5% οξυγόνο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Για την αποτελεσματική συλλογή των στραγγισμάτων και αποφυγή ρύπανσης του υπεδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα έγινε στεγανοποίηση του πυθμένα και των πρανών του Χ.Υ.Τ.Α. Εφαρμόστηκε το σύστημα "σύνθετης στεγάνωσης" το οποίο αποτελείται από:

· Κατώτερη στεγανωτική στρώση από άργιλο, συμπυκνωμένου πάχους 0,30m, και διαπερατότητας 10-9m/sec.

· Ανώτερη στρώση από συνθετική στεγανωτική γεωμεμβράνη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο ( HDRE ) πάχους 2mm.

Η γεωμεμβράνη προστατεύεται από αποστραγγιστικό γεωύφασμα πολυπροπυλένιου.

Η σύνθετη στεγανοποιητική στρώση καλύπτεται από προστατευτική - αποστραγγιστική στρώση εδάφους, πάχους 0,40m.

Με το εν λόγω σύστημα επιταγχύνεται η εξασφάλιση της στεγανότητας του χώρου ακόμα και σε περιπτώσεις αστοχίας, καθώς αφενός υπάρχουν δύο στεγανωτικά μέσα ενώ αφετέρου η επένδυση προστατεύεται με τη σειρά της από λειτουργικές αστοχίες και συγχρόνως υποβοηθά την αποστράγγιση και άρα έλεγχο του μετώπου των στραγγισμάτων στα απορρίμματα.