Γεωργική
Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας
Κυριακόπουλος Γεώργιος (Ωράριο λειτουργίας : 07:00 – 15:00)
2613610396, 2613610317
Μαιζώνος 147, 1ος όροφος
dptopikis@gmail.com

Δράσεις – έργο:

Το Τμήμα Γεωργική Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στον ΟΕΤ του Δήμου μας, πραγματοποιεί το διοικητικό της έργο ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

 


Ποιά πιστοποιητικά εκδίδει:
(Δικαιολογητικά που απαιτούνται)
Έκδοση Αποφάσεων εξέτασης των αντιρρήσεων και επιβολής ή μη προστίμου επί πράξεων βεβαίωσης παράβασης του Ν. 4039/2012 (δεσποζόμενα ζώα) :
- Υποβολή εμπρόθεσμου υπομνήματος με τις αντιρρήσεις επί της παράβασης,
- Αποδεικτικά στοιχεία (βιβλιάριο ζώου, πιστοποιητικό ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, κ.ά.)
- Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης.
Υποβολή αιτημάτων
Αντιρρήσεις επί των πράξεων βεβαίωσης παράβασης του Ν. 4039/2012 που βεβαιώνουν τα αστυνομικά τμήματα.