ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

  1. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών ΓΠΣ Δημοτικής Κοινότητας Παραλίας Δήμου Πατρέων» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντιδήμαρχος, Κ. Καραντζιάς– Αρμ. Δ/ντής).
  2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
  3. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός- Μειωτικός) του έργου «Επισκευή –Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (2016)» (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
  4. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ος Α.Π.Ε. - τακτοποιητικός) Αρχικής Σύμβασης, 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) 1ης τροποποίησης ήσσονος σημασίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
  5. Έγκριση του 4ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (κατακύρωσης της σύμβασης σε μειοδότη) Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 199919 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
  6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στη συνάντηση του έργου UPSURGE του προγράμματος HORIZON στο Πασσάου (Γερμανία – Βαυαρία) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
  7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
  8. Διαγραφή χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ συνολικού ποσού 6.574,00και ορθή επαναβεβαίωση αυτών από την Αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
  9. Χορήγηση προέγκρισης για άδεια κέντρου διασκέδασης αναψυχής επί της οδού Καρόλου αρ.1 (ΝΑVAL ENTERTAIMENT E.E.) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας - Αρμ. Δ/ντής)
  10. Έγκριση ή μη κοπής ενός ατόμου πεύκης που φύεται στο Κοιμητήριο Οβρυάς (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

  Ο Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ