ΔΙΟΝ. ΠΛΕΣΣΑΣ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων την Τρίτη 29η Αυγούστου 2023, και ώρα 09:30 το πρωί, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα εξής θέματα:

1. Κατακύρωση πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Εκποίηση σιδήρου, χαλκού, αλουμινίου, μπρούντζου και μολύβδου (scrap) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

2. Κατάρτιση και σύνταξη των όρων της διακήρυξης με τίτλο: «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)

3. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ.25/2023 Μελέτης για την «Προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, τύρφης, πασσάλων υποστύλωσης, χώματος, φυτοτεχνικού υλικού και λοιπών υλικών για χώρους πρασίνου και τις ανάγκες του γραφείου Δημάρχου», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 212.438,07€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντης α.α.)

4. Έγκριση του από 11-08-2023 3ου Πρακτικού Αποσφράγισης δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου των Δ/νσεων: 1) Παιδείας δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας, 2) Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας, 3) Διοικητικών Υπηρεσιών και 4) των Υπηρεσιών Δημάρχου, διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση μαθητών των Μουσικών Σχολείων Γυμνασίου, Λυκείου Δήμου Πατρέων - Σχολικό έτος 2023-2024» cpv: 15894210-6, συνολικής δαπάνης 230.147,10€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια, Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής α.α.)

5. Έγκριση 3ουΠρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, της αριθ. 7/2023 διακήρυξης της Δ/νσης Έργων Υποδομής, για «Βελτιώσεις συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Πατρέων (με μισθωμένα μηχανήματα)» CPV: 60182000-7 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντης α.α.)

7. 1) Ακύρωση της υπ’ αριθ. 271/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και 2) Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ. 37/2023 Μελέτης για την «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Πατρέων», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 124.000,00€ (συμπ/νου 24% Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

8. 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 – 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Συμπληρωματική εισήγηση της αριθ. 293/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής α.α.)

9. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού, υγειονομικού υλικού,  Εμβολίων και άλλων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων καθώς και των Νομικών προσώπων του Δήμου», με κριτήριο κατακύρωσης για τις Υποομάδες 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 και την Ομάδα 6 το μεγαλύτερο ποσοστό  έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στο σύνολο των ειδών εκάστης Ομάδας/Υποομάδας, στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα κατάθεσης της προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο, όπως αυτή η τιμή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας και για τις Υποομάδες 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, και την Ομάδα 5η ανάθεση θα γίνει στον προσφέροντα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο εκάστης Ομάδας/Υποομάδας, σύμφωνα με την αριθ. 3/2023, Διακήρυξη Μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 71.144,60€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%, 13% και 24%)» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής α.α.)

10. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά Τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής α.α.)

11. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Α. Κοζίας - Αρμ. Δ/ντής α.α.)

 

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

 

          ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ