ΠΛΕΣΣΑΣ

                                                                                                                                                                     

Συνεδριάζει  την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 και ώρα 09:30 το πρωί στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με τα εξής θέματα:

1. 1) Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: «Συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Συνέχιση Λειτουργίας ξενώνων φιλοξενίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», 2) Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της Πράξης “Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων” στην εν λόγω πρόσκληση, 3) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων εγγράφων της πρότασης και του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

2. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής)

3. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και της κας Χρυσοπούλου Σοφίας, για αποζημίωσή της και εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00011 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

4. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (ανάδειξη προσωρινού μειοδότη) Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 199919» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

5. 1) Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας «Ανάθεση Εκπόνησης Μελετών Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτηρίων και Δομών», 2) Πρόσκληση οικονομικού φορέα «ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», για την υποβολή δικαιολογητικών για την εξήγηση της τιμής ή του κόστους προσφοράς (παράγραφος  η, άρθρο 4.1 της Διακήρυξης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

6. Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», προϋπολογισμού 250.000,00€, με Φ.Π.Α. (υπ’ αριθ. 11/2022 Μελέτη). (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 50,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00003, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 10.400,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6434.00002 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων για προμήθεια ειδών εκδηλώσεων Δημάρχου» (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων)

9. Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την κατεπείγουσα προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Τμημάτων του Κοινωνικού Οργανισμού Δ. Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 961.970,35€ (συμπ/νου ΦΠΑ), σύμφωνα με: το άρθρο 32 περ..γ΄ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν.4412/2016, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών και μέχρι την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη και -των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 17/2023 Μελέτης»  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

10. Aνάκληση ή μη της υπ’ αριθ. 254//11-07-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

11. Άσκηση ή μη αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης του Δήμου Πατρέων κατά του Ιωάννη Σαράντη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – Π. Σίδερη – Νομική Σύμβουλος)

 

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

 

            ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ