ΠΛΕΣΣΑΣ

Συνεδριάζει την Τρίτη 13η Ιουνίου 2023, και ώρα 11:30 το πρωί,  στην αίθουσα του κτιρίου ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, με τα παρακάτω θέματα:

 

1. 1) Έγκριση του από 22/05/2023 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού που αφορά στην αξιολόγηση, δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια Ειδών ατομικής προστασίας ετών 2021-22 του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του», προϋπολογισμού δαπάνης 3.720.974,14€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 12/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, 2) Ανάδειξη οριστικών αναδόχων μέρους της προμήθειας, 3) Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για μέρος των ειδών και 4) Επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας με αλλαγή των όρων της διακήρυξης για μέρος των ειδών που η διαδικασία απέβη άγονη (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Λέμης - Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)

2. Έγκριση των από 25/05/23 και από 26/05/23 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση, α) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και β) των Οικονομικών Προσφορών και ανάδειξη «προσωρινών αναδόχων» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, σύμφωνα με την αριθ. 4/2023 Μελέτη - Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής – τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Πατρέων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής ανά τμήμα προμήθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 55.419,32€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%). (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)

3. 1) Έγκριση του από 19/05/2023 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου που αφορά στην αξιολόγηση, δικαιολογητικών κατακύρωσης, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 74.884,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 3/2022 μελέτη της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και 2) Ανάδειξη οριστικών αναδόχων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Κ.Καραντζιάς, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)

4. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για τη διεξαγωγή διαγωνισμού έργου με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ – ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ», προϋπολογισμού 8.626.500,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

5. Έγκριση των από 07/06/23 και από 08/06/23 Πρακτικών του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση, α) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων και β) των Οικονομικών Προσφορών και ανάδειξη «προσωρινού αναδόχου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 89.901,24(συμπ/νου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αριθ. 1/2023 Μελέτη - Διακήρυξη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Β. Τσιγάρας Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

6. Σύνταξη όρων διακηρύξεων εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στον αιγιαλό για τοποθέτηση καντίνας στη περιοχή «ΔΑΦΝΕΣ» για τα έτη 2023, 2024, 2025 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

7. Εκ νέου σύσταση-χορήγηση πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου διαχειριστή στην Κοινότητα Ελικίστρας του Δήμου Πατρέων για το έτος 2023, λόγω ανάδειξης νέου Προέδρου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

8. Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ. αρ. 20/2023 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντιδήμαρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

 

 

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

 

         ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ