ΠΛΕΣΣΑΣ Δ

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), την Τετάρτη 3   Αυγούστου 2022, και ώρα 11:30 το πρωί με τα εξής θέματα:

 1. Έγκριση της αριθ. 38/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, η οποία αφορά στην έγκριση του  Απολογισμού εσόδων- εξόδων,  Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων οικον. έτους 2021 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 2. Έγκριση της αριθ. 82/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, η οποία αφορά στην έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του,  οικον. έτους 2022 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 3. Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», με Κωδικό ΟΠΣ 5045007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»,  με αριθμό 2886/29/06/22 έγκρισης σχεδίου Διακήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και προϋπολογισμού δαπάνης 950.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές).
 4. Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος του έργου «Επισκευή και Συντήρηση του Εργοστασίου Τέχνης Πάτρας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,  Ν. Μωραϊτης - Αρμ. Δ/ντής)
 5. 1) Αποδοχή της πρόσθετης χρηματοδότησης του έργου «Μετατροπή εγκαταστάσεων ΑΣΟ σε εκθεσιακό χώρο» (Κ.Ε. 2017ΕΠ00100001) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 2) Μερική τροποποίηση της σύμβασης του έργου ως προς το χρηματοδοτικό σχήμα αυτού (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,  Ν. Μωραϊτης - Αρμ. Δ/ντής).
 6. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο (Μεσμπούρη Πέτρο) εντάλματος προπληρωμής, για την επέκταση του δικτύου  του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων, έτους 2022 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος,  Ν. Μωραϊτης - Αρμ. Δ/ντής).
 7. Έγκριση ανάθεσης για «Εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην περιοχή Τ.Κ. Καλλιθέας, στις 16-18/7/2022»  (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα- Προϊσταμένη).
 8. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 9. Άσκηση ή μη  ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης  κατά της υπ.’ αριθ.113/2022   Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου-  Νομική Σύμβουλος).
 10. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 110/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου-  Νομική Σύμβουλος).
 11. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 320/2022 αποφάσεως του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου-  Νομική Σύμβουλος).
 12. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. Α610/2022 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου-  Νομική Σύμβουλος).
 13. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής αεροπορικών εισιτηρίων, για  μετακίνηση  του Αντ/ρχου κ. Δ. Πλέσσα και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ν. Τζανάκου στο Coventry της Αγγλίας, για τους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες  (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 14. Διαγραφή οφειλής (Η. Χαρίτος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Διαγραφή οφειλής (Ζ. ΔΕΜΕΡΤΖΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

 

              

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

           ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ