ΠΛΕΣΣΑΣ

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 (ΦΕΚ 5138/05-11-2021) ΚΥΑ, την 3η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 το πρωί με τα παρακάτω θέματα:

1) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ. αρ. Α 788/2021 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Πατρών (4ο Τμήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

2) Ανάθεση υπόθεσης σε ιδιώτη δικηγόρο για νομικές ενέργειες απομάκρυνσης σκάφους από την Μαρίνα. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

3) Έγκριση του 2ου Πρακτικού Κατακύρωσης του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΟ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ» Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

4) Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στα δημοτικά ποδοσφαιρικά γήπεδα Ζαρουχλεΐκων, Βραχνεΐκων και Ρίου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

5) Κατάρτιση και σύνταξη των όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση πλατειών-κοινοχρήστων χώρων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

6) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του  Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων, έτη 2021 & 2022», προϋπολογισμού δαπάνης 718.863,96 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθμ.  14/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος –Π. Λέμης – Πετρόπουλος-Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

7) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών,  καθορισμός, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την: «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Πατρέων» συνολικού προϋπολογισμού 52.340,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)

8) α)Έγκριση 1ου πρακτικού της Eπιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Kατεδάφιση επικινδύνων ετοιμόρροπων οικοδομών, Δημοτικών κτιρίων και απαλλοτριωμένων κτιρίων για Διανοίξεις οδών» και ανάθεση της σύμβασης στην μειοδότρια εργοληπτική επιχείρηση (προσωρινό ανάδοχο) και β)πρόσκληση προσωρινού αναδόχου όπως υποβάλει εντός προθεσμίας τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

9) Έγκριση του (2ου) πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού» (Β΄Φαση) – Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου: «Έργα Συντήρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων», (ΕΣΗΔΗΣ Α/Α:182282) προϋπολογισμού 1.988.846,00€ (με το Φ.Π.Α. 24%). (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

10) Έγκριση του από 16407/23-11-2021 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά: α) στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» β) στην αξιολόγηση και έλεγχο της ορθότητας των εγγυητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το υποέργο 3 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας», με τίτλο «Αισθητική αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», η  οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με κωδικό MIS 5035545, σύμφωνα με την αριθμ. 30/2020 Μελέτη - Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος –Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

11) Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (περί συμμόρφωσης σύμφωνα με την αρ. 1636/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.), ακύρωση της  598/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κήρυξη νέου προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2020» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

12) Εξειδίκευση πίστωσης για την κατεπείγουσα «Φύλαξη 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη 2) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου  Λαδόπουλου και 3) του Χριστουγεννιάτικου χωριού επί της Πλ. Γεωργίου Α’»,  με αριθ. μελέτης 12/2021 συνολικού προϋπολογισμού  35.862,72€ (συμπ/νου ΦΠΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

13) Εξειδίκευση πίστωσης για την μελέτη 41/2021 με τίτλο «Εργασίες απόφραξης και συντήρησης δικτύου αποχέτευσης στο χώρο των εγκαταστάσεων της Δημοτικής Πλαζ Αγυιάς» (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων, Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)

14) Έγκριση Πρωτόκολλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση κτισμάτων – Άρση επικινδυνότητας σε ετοιμόρροπα κτίρια». (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

15) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε Αρχικής Σύμβασης και την τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης του Έργου «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, α.α. Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

16) Διαγραφή & επαναβεβαίωση χρεών από στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ (2.660,00 €) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

17) Διαγραφή οφειλής (ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

18) Διαγραφή οφειλής (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

19) Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΛΙΟΥΛΙΟΥ ΟΛΓΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

20) Διαγραφή οφειλής (ΞΥΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

21) Διαγραφή οφειλής (ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

22) Διαγραφή οφειλής (ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 

 

 

                 Ο Πρόεδρος

    της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

        ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ