ΠΛΕΣΣΑΣ 1

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ. 23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, την 17η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί, με τα παρακάτω θέματα:

 

 1. 1) Έγκριση του από 3/05/2022 πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού που αφορά στην αξιολόγηση, δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού μηχανήματος κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και κοπής δένδρων και εξωραϊσμό παραλιών» συνολικού προϋπολογισμού 776.041,60€  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με την αριθ. 26/2021 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας & Πρασίνου και 2) Ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τα ΤΜΗΜΑΤΑ Β. Γ. και Δ. της Μελέτης (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 2. 1) Έγκριση του από 05-05-2022 πρακτικού οικονομικών προσφορών, και κατακύρωση της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός χώρου για κυλικείο Κ2 εμβαδού 56,23τ.μ. εντός του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, στην συμβολή των οδών Πατρών Κλάους αρ. 93 και Ιωάννου Ρίτσου 13 και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κυλικείο στον κ. Σουλελέ  Αθανάσιο του Σπυρίδωνα και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης» (εισηγητής: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος - Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 3. 1) Έγκριση του από 04-04-2022 Πρακτικού  του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και του ΣΥΔΙΣΑ και ως εκ κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την υπηρεσία με τίτλο «Διάθεση προϊόντων κλαδεμάτων για κομποστοποίηση», με συνολικό ποσό ανάθεσης 82.460,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 4. 1) Έγκριση: α) Της προμήθειας με τίτλο: «Κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών και γκισέ ασφαλείας, για την τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», με συνολικό προϋπολογιζόμενο ποσό 28.958,03(συμπ/νου ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περ. γ του Ν4412/2016, χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου, β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 16/2022 Μελέτης, 2) Ανάθεση της εν λόγω προμήθειας και 3) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 5. Έγκριση των από 10-05-2022 και 11-05-2022 πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη προσωρινoύ αναδόχου του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πατρέων για το έτος 2022, προϋπολογισμού δαπάνης 287.785,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 4/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)
 6. Έγκριση 3ου πρακτικού – Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης και επαναδημοπράτηση ή μη του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ Ν.Ε.Ο. – ΟΔΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΕΩΣ», λόγω μη ανανέωσης των προσφορών των συμμετεχόντων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 7. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αρχικής σύμβασης και του 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 8. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) της Αρχικής Σύμβασης και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε αυτής, του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) - 1ης Σ.Σ.Ε αυτής, του έργου: «Κατασκευή – Επισκευή Πεζοδρομίων και Μικρών Τεχνικών Έργων Αρκτικού & Κεντρικού Διαμερίσματος και Δ.Ε. Ρίου 2019» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 10. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών»  της Αναδόχου εταιρίας «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (εισηγητής: Χ. Κορδάς  - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 11. Έγκριση 3ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΠΟ Δ. ΑΚΡΙΤΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ)», περί παράτασης ισχύος των προσφορών (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 12. Έγκριση 4ου πρακτικού του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 2020», περί παράτασης ισχύος των προσφορών (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
 13. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 13ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», προϋπολογισμού 1.260.483,87€ (πλέον ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 14. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 4ου/5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.506.451,61€ (πλέον ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 15. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου – 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 1.537.903,23€ (πλέον ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 16. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 845.000,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 17. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 305,00€ σε βάρος του ΚΑ 00-6495.00003, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) και τέλους ρύθμισης αυθαιρέτων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)
 18. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων Κ.Ο.Κ ποσού 6.310,88€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 19. Διαγραφή οφειλής (ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής ποσού 54,64€ (ΚΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής ποσού 139,41€ (ΚΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 23. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση ποσού 818,36€ (ΚΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 24. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 25. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΤΣΑΛΠΑΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                    της Οικονομικής Επιτροπής

                                                          ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ