ΠΛΕΣΣΑΣ Δ

Συνεδριάζει στις 8 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 το πρωί, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με τα ακόλουθα θέματα:

1. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Καστανά Παναγιώτη του Δημητρίου, για αποζημίωσή του και εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00011 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

2. Οικονομικές καταστάσεις έτους 2022 - Ισολογισμός Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

3. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων έτους 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

4. Άσκηση ή μη  έφεσης κατά  της υπ. αρ. Α171/2023 Απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (1ο Τμήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος , Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

5. Έγκριση 1ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)» προσωρινός μειοδότης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ.Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

6. Α) Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ – ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ», Β) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

7. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας της μελέτης «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»  κατακύρωση (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος , Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

8. Σύνταξη όρων διακήρυξης διεξαγωγής φανερής προφορικής  μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία επιπλέον τμήματος του  23ου Νηπιαγωγείου Πατρών. (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος , Ι. Σίδερης – α.α. Αρμ. Δ/ντής)

9. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Ελικίστρας έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Β. Κοτσάλου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

10. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν κάλυψη εξόδων μετάβασης, διαμονής και μετακίνησης δικηγόρων του Δήμου Πατρέων σε δικαστήρια εκτός Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος , Β. Κοτσάλου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

 

 

 

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

 

          ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ