ΠΛΕΣΣΑΣ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 5η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

1. Έγκριση: 1) Του από 23/8/2023 πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης και ανάδειξη οριστικών αναδόχων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Υλοποίηση πιλοτικών Δράσεων στο έργο TRIBUTEτου προγράμματος INTERREGV-BADRION 2014-2020», με συνολικό προσφερόμενο ποσό 98.828,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) για το σύνολο των ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α+Β και το σύνολο των προς προμήθεια ειδών/υλικών, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αριθ. 10/2022 Διακήρυξης - Μελέτης (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)

2. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικής, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για δημιουργία χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Μονοδενδρίου της Δ.Ε. Βραχναιΐκων (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του κτιρίου Κ5 μετά του επ’ αυτού υπαίθριου χώρου ΝΚ3 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται εντός του κτιριακού συγκροτήματος «Χώρος Παλαιών Σφαγείων», ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, επί της οδού Ακτή Δυμαίων, για να λειτουργήσει ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο – Αναψυκτήριο) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Ν. Ξένου - Αρμ. Δ/ντρια α.α.)

4. 1) Έγκριση του από 09/08/2023 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου που αφορά στην αξιολόγηση δειγμάτων των επιλαχόντων οικονομικών φορέων, οι οποίοι προέκυψαν μετά την παράταση ισχύος των προσφορών μέρους των προσωρινών αναδόχων του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ετών 2021-2022 του Δήμου Πάτρεων και των Νομικών Προσώπων του», προϋπολογισμού δαπάνης 3.720.974,14€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 12/2021 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και 2) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του αντίστοιχου μέρους της προμήθειας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

5. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ. 6/2023 Μελέτης για την «Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων οριοθέτησης κάδων», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 9.498,40€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος, Δ. Σηπλιοπούλου– Αρμ. Δ/ντές)

6. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ. 03/2023 μελέτης της Δ/νσης Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας, Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, για την «Προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού, Προμήθεια, Επιθεώρηση, Συντήρηση και Επισκευή Οργάνων Γυμναστικής Εξωτερικού Χώρου και Υπαίθρου του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 165.929,36€, συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%)» (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια, Α. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντης α.α.)

7. Έγκριση 3ου Πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ ΟΡΟΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

8. Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας της μελέτης: «Ανάθεση Εκπόνησης Μελετών Πυροπροστασίας Δημοτικών Κτηρίων και Δομών» (Προσωρινός μειοδότης) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

9. Αποδοχή οριστικής μελέτης του έργου: «Εσωτερικές Διαρρυθμίσεις για την κάλυψη αναγκών στέγασης υπηρεσιών στο Νέο Δημαρχείο Πατρών», Α.Μ. 50/2023 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

10. Αποδοχή οριστικής μελέτης του έργου «Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων Νέου Δημαρχείου Πατρών», Α.Μ. 51/2023 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

11. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο (Μεσμπούρη Πέτρο) εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πατρέων, έτους 2023 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

12. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 150/2023 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών) καθώς και αίτηση αναστολής κατ’ άρθρο 910 ΚΠολΔ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος)

13. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. Α1937/2023 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Σ. Ροκανάς – Νομικός Σύμβουλος)

14. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

15. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε έξοδα μετακίνησης και διαμονής δικηγόρων του Δήμου Πατρέων σε δικαστήρια εκτός Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε, Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

16. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Μιντιλογλίου, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε, Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

17. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Πιτίτσας, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε, Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

18. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Νότιου Τομέα, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε, Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

 

 

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

 

          ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ