ΠΛΕΣΣΑΣ 1

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 22α Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 το πρωί.

 

1. 1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2) Έγκριση του από 8-8-2023 πρακτικού του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 3) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες συνδρομής HEPOS»CPV: 72410000-7, με συνολικό ποσό ανάθεσης 1.428,48€, με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2περιπτ.β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016

2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης, για την εκμίσθωση ακινήτου, ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων στην συμβολή των οδών Σανταρόζα -Άστιγγος- Νόρμαν, περιοχή Αγίου Διονυσίου, υπό της πλατείας Δροσοπούλου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)

3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων στη συνάντηση του έργου Metacities στη Λευκωσία της Κύπρου (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου - Αρμ. Δ/ντής)

4. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ. 05/2023 μελέτης του τμήματος Σχεδιασμού Μελετών και Ελέγχου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών της Πολιτικής Προστασίας και Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Πατρέων», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 61.999,44€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές).

5. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ. 100/2023 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

6. Κατάθεση αιτήσεως καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικών τμημάτων και των επικειμένων τους για την διαπλάτυνση τμήματος της οδού Μεγάλου Σπηλαίου από την είσοδο του Β΄ Δημοτικού Νεκροταφείου στην περιοχή «Λεύκα» έως την οδό 25ης Μαρτίου στην περιοχή «Μεταμόρφωση Σωτήρος» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος).

 

                                                                                                 Ο Πρόεδρος

                                                                                    της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                            ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ