ΠΛΕΣΣΑΣ 1

Συνεδριάζει δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), με τα εξής θέματα:

 

1. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Διαμαντόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου, για αποζημίωσή του και εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00011 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Δήμαρχος Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)

2. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)

3. Έγκριση του 3ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 409.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με Α/Α:192565 και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

4. Αποκλεισμός προσωρινού αναδόχου  «ΓΑΛΑΝΗ Σ. EYAΓΓΕΛΟΥ» από τη συμμετοχή του στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Kατεδάφιση επικινδύνων ετοιμόρροπων οικοδομών, Δημοτικών κτιρίων και απαλλοτριωμένων κτιρίων για Διανοίξεις οδών, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:183832, σύμφωνα με την Πράξη:61Η/31-10-2022 της «Γνωμοδοτικής Επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων  Επανορθωτικών Μέτρων οικονομικών φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (άρθρο 73 παρ. 7 & 8 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4782/2021). 2) Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο και πρόσκληση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΨΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της οικείας διακήρυξης του έργου. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

 

 

 

 

5. Έκθεση Δ΄ τριμήνου έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού(εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)

6. Συγκρότηση Γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή διαγωνισμού) της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)

7. Παράταση της ισχύος των  αποφάσεων της Ο.Ε. του 2022 που αφορούν τα γνωμοδοτικά όργανα (επιτροπές διαγωνισμού)  έως την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)

 

                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                        της Οικονομικής Επιτροπής

                                                             ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ