ΔΙΟΝ. ΠΛΕΣΣΑΣ

Σας καλούμε σε δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 

1. Έγκριση των από 18/11/2022 και 10/01/2023  πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ως εκ τούτου ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Ειδών ατομικής προστασίας του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων του», προϋπολογισμού δαπάνης 3.720.974,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές)

2. Έγκριση των από 05-10-2022 και 16-01-2023 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορούν στην αποσφράγιση και αξιολόγηση: α) των Εγγυητικών Συμμετοχής και β) των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικών Προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το Υποέργο 1 της Πράξης Π7 της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων με τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», η  οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5045007, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 2484/10-6-2019 (ΑΔΑ: 9Ρ4Κ7Λ6-ΘΛ2) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ’ αριθμ. 2719/8-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ7Ζ7Λ6-8Ε8) τροποποίηση αυτής,  σύμφωνα με την αριθμ. 9/2022 Μελέτη -Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 950.000,00 ευρώ (συμπ/νου φπα 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Παπαευθυμίου- Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές)

3. Εξειδίκευση πιστώσεων συνολικού ποσού 17.439,36€ για διάφορες δαπάνες, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δομή προώθησης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής)

4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» απόρριψη προσφοράς οικονομικού φορέα (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

5. Έγκριση του από 19/12/2022 πρακτικού του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ως εκ τούτου αποκλεισμός του οικονομικού φορέα «ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 139.368,07 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - - Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές)

6. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελής επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ, ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, ΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.080.220,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

7. Απαλλαγή Προέδρων Κοινοτήτων, υπολόγων πάγιας Προκαταβολής έτους 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

8. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε ταχυδρομικά τέλη (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)

 

 

                                                                                   Ο Πρόεδρος

                                                                    της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ