ΠΛΕΣΣΑΣ

Σας καλούμε σε δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 28η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

 

1. 1) Έγκριση: α) Της αριθ.15315-24/02/23 Απόφασης Δημάρχου, β) Των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ.1/2023 Μελέτης για την Κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση φορητών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων ασφάλισης από τον κίνδυνο πτώσης ανθρώπων στη θάλασσα κατά μήκος της ακτής και εντός του παραλιακού μετώπου σε μήκος 600μ., κατά το τελευταίο τριήμερο του Καρναβαλιού από 24/02/2023 έως και 26/02/2023», σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν.4412/2016, 2) Ανάθεση στον οικονομικό φορέα «PARK & WASH PATRAS E.E. της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της αριθ.1/2023 Μελέτης, έναντι συνολικού ποσού 3.749,99€, με ΦΠΑ (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

2. Έγκριση των από 17/03/2023 και 20/03/2023 πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ως εκ τούτου: α) Απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 74.884,84€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 3/2022 μελέτη της Δ/νσης Πολεοδομικού – Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Κ.Καραντζιάς, Λ.Βασιλείου α.α. - Αρμ. Δ/ντές)

3. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ. 11/2023 Μελέτης, για την «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών του Δήμου Πατρέων έτους 2023», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 303.043,60€ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)

4. Έγκριση του από 20-03-2023 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου που αφορά: α) Στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του οικονομικού φορέα που αναδείχθηκε ως «προσωρινός ανάδοχος» και β) Στην ανάδειξη οριστικού αναδόχου του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας για το Υποέργο 1 της Πράξης Π7 της ΒΑΑ του Δήμου Πατρέων με τίτλο: «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις», η οποία έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 - 2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5045007, με βάση την απόφαση ένταξης με αριθ. πρωτ. 2484/10-6-2019 (ΑΔΑ: 9Ρ4Κ7Λ6-ΘΛ2) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την υπ’ αριθ. 2719/8-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΘ7Ζ7Λ6-8Ε8) τροποποίηση αυτής, σύμφωνα με την αριθ. 9/2022 Μελέτη - Διακήρυξη της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 950.000,00€ (συμπ/νου φπα 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος – Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)

5. Αποδοχή οριστικής μελέτης του έργου: «Επισκευή δημοτικών κτιρίων», Α.Μ. 42/2021, προυπολογισμού εργασιών 745.736,00€ (με ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)

6. Έγκριση των από 16/02/2023 και 13/03/2023 πρακτικών του αρμόδιου Γνωμοδοτικού Οργάνου και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών του Δήμου Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης 139.368,07€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθ. 44/2022 μελέτη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης, Α. Κοζίας α.α. - Αρμ. Δ/ντές)

7. Έγκριση μελέτης για την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ», προυπολογισμού 50.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), τευχών διακήρυξης και όρων δημοπράτησης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)

8. Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού επιστημονικής υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης 226.391,76€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)

9. Υποχρεωτική Αναμόρφωση του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (ΟΠΔ) του Δήμου Πατρέων έτους 2023, σύμφωνα με την Υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)

10. Σύσταση – χορήγηση παγίας προκαταβολής και ορισμός υπολόγων διαχειριστών στις Κοινότητες του Δήμου Πατρέων για το έτος 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)

11. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)

12. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου  – Αρμ. Δ/ντρια)

13. Άσκηση ή μη αιτήσεως οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης υπό του Δήμου για εδαφικό τμήμα στη περιοχή ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ  ιδιοκτησίας Αναστασίου και Παύλου Βουτσινά (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου - Νομική Σύμβουλος)

14. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπ. Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών & Νομικής Υπηρεσίας), σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. 2039/22 κλητηρίου θεσπίσματος. (ΗΜ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 04-04-2023) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

15. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπ. Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών & Νομικής Υπηρεσίας), σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. 717/22 κλητηρίου θεσπίσματος. (ΗΜ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 05-04-2023) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

16. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπ. Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών & Νομικής Υπηρεσίας), σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. 1503/21 κλητηρίου θεσπίσματος. (ΗΜ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 26-04-2023) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)

 

                                                            Ο Πρόεδρος

                                            της Οικονομικής Επιτροπής

                                                    ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ