ΠΛΕΣΣΑΣ

Σας καλούμε σε δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 20η Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 το πρωί.

 

1. Κατάρτιση όρων της δημοπρασίας για την εκποίηση κινητού (Σκραπ) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Λέμης Πετρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

2. Εξειδίκευση πίστωσης 66.960,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15-6117.00015, για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πατρέων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου «Meta Cities Excellence Hub in South-Eastern Europe- Meta Cities Κόμβος αριστείας στη Ν.Α. Ευρώπη», συνολικής διάρκειας έως σαράντα (40) μήνες. (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος – Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής)

3. Έγκριση του από 06-03-2023 Πρακτικoύ Αποσφράγισης δικαιολογητικών Κατακύρωσης, του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Θερμής ασφάλτου, ασφαλτικού γαλακτώματος και ψυχρού ασφαλτομίγματος CPV:44113620-7, πολυετούς συνολικής δαπάνης 552.593,60€, συμπ/νου του δικαιώματος προαίρεσης και του Φ.Π.Α. 24% και ανάδειξη των οριστικών αναδόχων για τα υλικά της ΟΜΑΔΑΣ Β της αριθ.2/2022 Μελέτης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές)

4. Έγκριση του από 16–02-2023  1ου Πρακτικού και του από 17-02-2023  2ου Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Βελτιώσεις – συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων & τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Πατρέων (με μισθωμένα μηχανήματα) CPV:60182000-7, πολυετούς συνολικής δαπάνης 193.068,00€, συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και επανάληψη του διαγωνισμού για τα μηχανήματα για τα οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά με αλλαγή των όρων του διαγωνισμού (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές)

5. Έγκριση του από 07-03-2023 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής, που αφορά: α) Στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων και συγκεκριμένα των υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική προσφορά», β) Στην αξιολόγηση και έλεγχο της ορθότητας των εγγυητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντές)

6. Παράταση ισχύος προσφορών για τον διαγωνισμό του έργου: «Kατεδάφιση επικινδύνων ετοιμόρροπων οικοδομών, Δημοτικών κτιρίων και απαλλοτριωμένων κτιρίων για Διανοίξεις οδών», με Α/Α 183832, προϋπολογισμού 1.112.280,00€ (με ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)

7. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 - τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

8. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. εντός του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

 

                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                        της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                               ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ