ΠΛΕΣΣΑΣ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, ώρα 11:30, με τα παρακάτω θέματα:

 

1. Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Καρβουνιάρη Χρήστου, για αποζημίωσή του και εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00001 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, - Αρμ. Δ/ντής)

2. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Δημοτικού Υπάλληλου, για πληρωμή ΄΄Λοιπά τέλη κυκλοφορίας καθαριότητας – τέλη ταξινόμησης – ΚΤΕΟ (2023 – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ΄΄ του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Δημοτικού Υπάλληλου, Υπαλλήλου για πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης-Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

4. Έγκριση πρακτικού άγονης δημοπρασίας και επανάληψη της διεξαγωγής φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, με τους όρους της αρχικής Διακήρυξης, οίκοθεν από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, άρθρο 6, παρ.1, μίσθωσης από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση επιπλέον τμήματος του 23ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Σίδερης-– Αρμ. Δ/ντής)

5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου: «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 1.603.908,66 € (πλέον  ΦΠΑ 24%),  ΜΕ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 203844» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης - Αρμ. Δ/ντής)

6. Έγκριση 2ου Πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιωτόπουλος – αρμ. Δ/ντής)

7. Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 452/2023 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος).

8. Άσκηση ή μη αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της υπ’ αρ. 249/2022 τελεσίδικης Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος).

9. Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. εντός του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

10. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Μιντιλογλίου έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια)

11. Απαλλαγή Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Κεντρικού Τομέα, κας Θεοφιλάτου Μήλιας, υπόλογου πάγιας Προκαταβολής έτους 2023 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου - Αρμ. Δ/ντρια).

 

 

                                                                                                             Ο Πρόεδρος

                                                                                             της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                     ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ