ΠΛΕΣΣΑΣ

Συνεδριάζει, στις 11 Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων με τα παρακάτω θέματα:

 

1. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ.1/2023 Μελέτης για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος ΄΄Τρίτσης΄΄, Απορριμματοφόρα με γερανό», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 496.000,00(συμπ/νου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος-Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)

2. Έγκριση του από 06-07-2023 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου και συμμόρφωση της αναθέτουσας αρχής με το περιεχόμενο της αριθ.978/2023 Απόφασης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, σχετικά με την από 29-11-2022 με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ 1681/29-11-2022 Προδικαστική Προσφυγή του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»», στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων των Νομικών του Προσώπων και των Σχολικών του Επιτροπών (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος - Αντ/ρχος, -Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)

3. Έγκριση: 1) Του από 6-7-2023 πρακτικού, για την παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά - οικονομικών προσφορών), αξιολόγησης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου της Δ/νσης Πολεοδομικού -Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης (αποφ. 859/2023 ΟΕ), 2) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για την Υλοποίηση πιλοτικών Δράσεων στο έργο TRIBUTE του προγράμματος INTERREG V-B ADRION 2014-2020» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 99.299,20 € (με ΦΠΑ 24%) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου - Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς -Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)

4. 1) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, 2) Έγκριση των από 13-6-2023 και 4-7-2023 πρακτικών του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, 3) Ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανανέωση ετήσιας συνδρομής για την συντήρηση-αναβάθμιση του λογισμικού των προγραμμάτων ADAPT-autoFINE & KENAN, που χρησιμοποιεί το Τμήμα Η/Μ της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ, από την κατασκευάστρια εταιρεία 4Μ (Σχεδιαστικό & Υπολογιστικό πακέτο), μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της», με συνολικό ποσό ανάθεσης 2.178,68€, με ΦΠΑ, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (σύμβαση κατ’ αποκλειστικότητα), σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.2 περιπτ .β) υποπερ. ββ) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραίτης,  Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντές)

5. Αποδοχή οριστικής μελέτης του έργου: «Αντικατάσταση Κουφωμάτων Σχολικών Μονάδων (2020)», Α.Μ. 42/2020 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραίτης - Αρμ. Δ/ντής)

6. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (περί συμμόρφωσης σύμφωνα με την αρ. Α55/2023 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ΤΜΗΜΑ Α’), ακύρωση της 598/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κήρυξη νέου προσωρινού μειοδότη του έργου: «ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟ ΟΡΟΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

7. Έγκριση 1ου Πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (2021)» χορήγηση εξηγήσεων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

8. 1) Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας της μελέτης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», (Προσωρινός μειοδότης), 2) Πρόσκληση προσωρινού αναδόχου για την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της Διακήρυξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος – Ν. Μωραίτης,  - Αρμ. Δ/ντής)

9. Έγκριση του από 03/07/23 Πρακτικού του Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας που αφορά, α) Στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του μοναδικού συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, που αναδείχθηκε ως «προσωρινός ανάδοχος» και β) Στην ανάδειξη «οριστικού αναδόχου» του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών για τη σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς», συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 89.901,24(συμπ/νου  ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την αριθ. 1/2023 Μελέτη - Διακήρυξη της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Β. Τσιγάρας, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)

10. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Καστριτσίου έτους 2023, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

11. Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού τραπέζης του Δήμου Πατρέων για την πληρωμή δαπανών μέσω Πάγιας Προκαταβολής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)

12. Άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 286/2023 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)

13. Άσκηση ή μη αγωγής του Δήμου Πατρέων κατά της, α) Άννας Κανελλοπούλου του Βασιλείου και της Βασιλικής, συζ. Άγγελου Γκίζα και β) Θεοδώρας Γκίζα του Αγγέλου και Άννας, κατοίκων Πατρών, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – Π. Σίδερη – Νομική Σύμβουλος)

14. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αρ.Α277/2023 Απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – Π. Σίδερη – Νομική Σύμβουλος)

15. Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αρ 449/2023 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – Σ. Ροκανάς – Νομικός Σύμβουλος)

16. Άσκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αρ 452/2023 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – Σ. Ροκανάς – Νομικός Σύμβουλος)

17. Άσκηση αίτησης οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης του Δήμου Πατρέων κατά της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΝΔΙΑΣ Α.Ε», ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος – Π. Σίδερη – Νομική Σύμβουλος)

18. Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπ. Οικονομίας, Εξυπηρέτησης Πολιτών & Νομικής Υπηρεσίας), σε ασκηθείσα ποινική δίωξη, δυνάμει του υπ’ αριθ. Β398/2023 κλητηρίου θεσπίσματος. (ΗΜ. ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 18-07-2023) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

 

 

                   Ο Πρόεδρος

      της Οικονομικής Επιτροπής

 

         ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ