ΜΕΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας καλούμε, σε δια ζώσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 488/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 26η  Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Κατάργηση του Ν. 5336/2023 που παραδίδει τις παραλίες στην ΕΤΑΔ Α.Ε. Να παραμείνουν οι παραλίες ελεύθερες για τον λαό (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
 2. Συνομολόγηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων - αποδοχή αιτήματος 45 εργαζομένων περί παρέκτασης αρμοδιότητας εκδίκασης της αίτησής τους στο Πρωτοδικείο Αθηνών (σχετικό το αριθ. 70245/6-7-2023 αίτημα 20 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης) (εισηγητής: Ένας εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).
 3. Συνομολόγηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων- αποδοχή αιτήματος 9 εργαζομένων περί παρέκτασης αρμοδιότητας εκδίκασης της αίτησής τους (σχετικό το αριθ. 70247/6-7-2023 αίτημα 21 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης) (εισηγητής: Ένας εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).
 4. Συνομολόγηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων- αποδοχή αιτήματος 195  εργαζομένων περί παρέκτασης αρμοδιότητας εκδίκασης της αίτησής τους στο Πρωτοδικείο Πατρέων ή στο Πρωτοδικείο Αθηνών (σχετικό το αριθ. 70248/6-7-2023 αίτημα 23 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης) (εισηγητής: Ένας εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).
 5. Αποζημίωση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου (στο ΚΧ 17-πλατεία) ιδιοκτησίας του κ. Σπυρίδωνα Νιάρου του Αθανασίου μέσω συμψηφισμού και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/05 Πράξη Εφαρμογής στην περιοχή «Ζαβλάνι» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 21/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής α/α).
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (εγκεκριμένος πεζόδρομος εντός του Ο.Τ. 2301), ιδιοκτησίας των κ.κ. Αγγελικής και Διονυσίας Ζερβέα, βάσει της υπ’ αριθ. 69/2003 Διορθωτικής πράξης, επί της υπ’ αριθ. 3/92 πράξης εφαρμογής στην περιοχή «Ψάχου- Μέμου- Κρύα Ιτεών- Ζαρουχλεϊκα» του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθ. 53/2023 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής α/α).
 7. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων έτους 2023 - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος», (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – αρμόδια Διευθύντρια αρμ. Δ/ντρια)
 8. Τροποποίηση της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), μεταξύ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» και του Δήμου Πατρέων, για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου  2016» και συγκεκριμένα  για τον άξονα προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού, ως προς τον χρόνο ισχύος αυτής (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος, Κ. Καραντζιάς – Αρμ.  Δ/ντής α/α).
 9. Αποδοχή και υπογραφή παράτασης της Σύμβασης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Αστική Αναζωογόνηση 2018», του συμβατικού χρόνου της σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Μωραϊτης- Αρμ. Δ/ντής α.α.).
 10. Υπογραφή σχετικής σύμβασης για την παράταση του Συμβατικού χρόνου του ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του  Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018, στον Άξονα Προτεραιότητας 1:Αστική Αναζωογόνηση 2018», για το έργο: «Διαμόρφωση Κοινοχρήστων Χώρων στην περιοχή ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ.. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
 11. 1.Έγκριση του από 28-6-2023 Πρακτικού Γνωμοδότησης του αρμόδιου Οργάνου παραλαβής προμηθειών της Δ/νσης Αρχ/κού Έργου- Η/Μ, 2. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του με αρ. πρωτ. 45525/2023 συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου Πατρέων και της επιχείρησης «ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ», συνολικού ποσού 34.486,14€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) που αφορά στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Συστημάτων Αρχειοθέτησης (ΝΤΕΞΙΟΝ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 12. Έγκριση της αριθ. 116/2023 Απόφασης του Δ.Σ του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων που αφορά στην 3η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος Δ.Σ Κοινωνικού Οργανισμού)
 13. Λήψη απόφασης παράτασης μίσθωσης και έγκριση μίσθωσης από το Δήμο Πατρέων ενός ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία επιπλέον τμήματος του 71ου Νηπιαγωγείου Πατρών  (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 14. Παραχώρηση περιορισμένης και περιοδικής χρήσης Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων σε Ερασιτεχνικούς Αθλητικούς Συλλόγους για την αγωνιστική περίοδο 2023-2024  (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Αναγνώριση δικαιώματος ταφής (συγκυριότητα) του κ. Παναγιωτόπουλου Γεώργιου του Χαραλάμπους, στον οικογενειακό τάφο με αρχικό δικαιούχο την πρώτη εξαδέλφη εξ’ αγχιστείας  αυτού, κα Παϊλα Κατίνα του Ιωάννη  (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.)
 16. Λήψη Απόφασης περί έγκρισης ή μη της αλλαγής ονόματος δικαιούχου σε οικογενειακό    τάφο στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παραλίας από «Σίδερης Φίλιππος» σε «Σίδερης Δημήτριος» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Προϊστάμενος α.α.)
 17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022 του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – αρμόδια Διευθύντρια αρμ. Δ/ντρια)
 18. Λήψη απόφασης διεκδίκησης με κάθε νόμιμο μέσο (ενημέρωση – απαίτηση – εξώδικο και δικαστική προσφυγή για τους μεγαλοοφειλέτες) των άνω των 33 εκατ. ευρώ οφειλών πάσης προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθεί η οριστική τους απώλεια λόγω παραγραφής (σχετικό το αριθ. 58544/1-6-2023 αίτημα 18 Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης) (εισηγητής: Ένας εκ των υπογραφόντων την αίτηση Δημοτικών Συμβούλων της Αντιπολίτευσης).
 19. Διαγραφή οφειλής (ABSENTE SERAFINA) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή οφειλής (Β. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ- Ε. ΘΕΜΟΥ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (A. ΚΟΣΜΑΤΟΣ Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής (Α. ΜΑΓΚΑΦΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 23. Διαγραφή οφειλής (Χ. ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 24. Διαγραφή οφειλής (Χ. ΠΑΤΣΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 25. Διαγραφή οφειλής (Δ.ΠΕΤΤΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
 26. Διαγραφή οφειλής (Κ. ΧΑΛΜΟΥΚΗΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)

 

                                                                                         Ο Πρόεδρος

                                                                             του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                    Παναγιώτης Μελάς