ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Ποιοι φορείς παρέχουν την υπηρεσία

Τμήμα Ληξιαρχείου (Παντανάσσης αρ.30)

Το Ληξιαρχείο του τόπου της κοινής κατοικίας των συμβαλλόμενων και σε περίπτωση που δεν αναγράφεται κοινή κατοικία αυτών στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας ενός μόνο εκ των συμβαλλομένων, ο οποίος προβαίνει στην δήλωση.

Περιγραφή Περιστατικού Ζωής

Ισχύς της συμφωνίας των προσώπων που κατάρτισαν σύμφωνο συμβίωσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Όλ oυς τους πολίτες

Εναρκτήριο γεγονός

Σύνταξη ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

Υπόχρεοι προς δήλωση

Δυνατότητα δηλώσεως συμφώνου συμβίωσης καθώς και καταχώρησης της μη αυτοδίκαιης λύσης τούτου παρέχεται σε οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων προσώπων

Προθεσμία δήλωσης

Με τον νόμο Ν.3719/2008 παρέχεται η δυνατότητα σε δυο ετερόφυλα πρόσωπανα οργανώσουν τη συμβίωση τους κατόπιν συμφωνίας η οποία καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο η ισχύς της οποίας όμως κατά ρητή πρόβλεψη αρχίζει από την κατάθεση του αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου σε ειδικό βιβλίο του Ληξιάρχου του τόπου κατοικίας των συμβαλλόμενων.

Προσκόμιση δικαιολογητικών

1. Α ντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας των δύο συμβαλλομένων ή διαβατήρια (για πολίτες τρίτων χωρών).

Επιπλέον διαδικασία (κατά περίπτωση)

Κοινή δήλωση των συμβαλλομένων περί της δημοτικότητας των τέκνων που θα γεννηθούν εντός του συμφώνου συμβίωσης.

Παράλειψη δήλωσης ληξιαρχικού γεγονότος

------------------------

Αποτέλεσμα Διαδικασίας

▪ Σύνταξη Ληξιαρχικής πράξης

▪ Έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων ληξιαρχικής πράξης

▪ Παροχή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ

Κόστος Υπηρεσίας

 

Περιστατικά Ζωής που εξαρτώνται από αυτό

▪ Διαμόρφωση της αστικής κατάστασης των συμβαλλομένων