Κάθε κάτοχος επιβατικού οχήματος που διαμένει μόνιμα στην περιοχή εφαρμογής του συστήματος εκ περιτροπής στάθμευσης, δικαιούται να σταθμεύει εντός αυτής το όχημά του χωρίς χρέωση.


Για την χορήγηση δικαιώματος στάθμευσης χωρίς χρέωση απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,
2. Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου,
3. Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης Ε1,
4. Ενοικιαστήριο συμβόλαιο κατοικίας από το TAXIS (μισθωτές μόνο),
5. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ της μόνιμης κατοικίας,
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται η τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας, ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία είναι αληθή και ότι ο αιτών δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης παρά την οδό ή θέση στάθμευσης εντός κτιρίου που βρίσκεται εντός της ζώνης του [ΣΧΠΣ].


Η άδεια έχει ισχύ ενός έτους και ανανεώνεται κάθε χρόνο κατόπιν ενημέρωσης από την αρμόδια υπηρεσία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων προς το Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων.

ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης- Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Ευδοκία Θανασά

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

  • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
  • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
  • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

κοινοχρηστος
Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας - Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων χώρων
Καλογερής Χρήστος

Ωράριο Λειτουργίας:7:00-15:00

2613610297
Παντανάσσης 30, 1ος όροφος, 26221
tm_koinoxriston_xoron@patras.gr