Ψηφιοποίηση Συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών

ΕΤΠΑ

200.000,00€

Δήμος Πατρέων

Αντικείμενο του έργου είναι η Ψηφιοποίηση Συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών.
Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου αποτελείται από τα 4 παρακάτω τμήματα:
•Υπηρεσία Ψηφιοποίησης, Καταλογογράφησης/Τεκμηρίωσης
•Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και του Λογισμικού του
•Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνογνωσίας/Εκπαίδευσης
•Δαπάνες Προώθησης Διάχυσης Αποτελεσμάτων
Συνολικά το προς ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση υλικό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών αποτελείται από (κατ’ εκτίμηση):
1.Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου
Πενήντα εννιά (59) χειρόγραφοι τόμοι – είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) σελίδες
2.Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Πινάκων
Τετρακοσίων (400) τουλάχιστον πινάκων ζωγραφικής, (Ζωγραφικά έργα Επ. Θωμόπουλου, Σχέδια Θεάτρου Απόλλωνα, κλπ)
3.Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Φωτογραφικού Αρχείου
Φωτογραφικό Αρχείο Μανιάκ (πενήντα ένα (51) φωτογραφίες και χίλιες πεντακόσιες (1.500) τυπωμένες φωτογραφίες του Αρχείου Δωρή)
4.Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Ιστορικού Αρχείου
είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) σελίδες
5.Ψηφιοποίηση και καταλογογράφηση/τεκμηρίωση Βιβλίων από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης
Εβδομήντα χιλιάδες (70.000) σελίδες από σπάνια και πολύτιμα και τοπική συλλογή
6.Εισαγωγή σε Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Παλιάς Συλλογής (Έντυπες Κάρτες, Δελτία, Καταλόγους): πενήντα χιλιάδες (50.000) εγγραφές
Τα παραπάνω θα συνοδεύονται από κατάλληλη τεκμηρίωση (μεταδεδομένα), σε σημαντικό βάθος, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αξιολόγηση της αρτιότητας και της ιστορικής, της πολιτικής, της κοινωνικής και πολιτιστικής αξίας του υλικού.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες θα χρησιμοποιηθούν διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα και οδηγίες, προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις ενός συστήματος Διαχείρισης και Διάθεσης Περιεχομένου, ενός αποθετηρίου με περιεχόμενο από συλλογές ψηφιακού πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος και συγκεκριμένα το αποθετήριο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).
Η Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού και του Λογισμικού αφορά έναν σαρωτή (scanner) εξ αποστάσεως διάστασης Α2 DIN
Οι Υπηρεσίες Μεταφοράς Τεχνογνωσίας/Εκπαίδευσης αφορούν την εκπαίδευση των στελεχών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών που θα χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και τις εφαρμογές ψηφιοποίησης.
Οι Δαπάνες Προώθησης Διάχυσης Αποτελεσμάτων αφορούν την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο μίας συνολικότερης στρατηγικής του Δήμου Πατρέων, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεσμών της με την κοινωνία, αξιοποιώντας-μεταξύ άλλων- και τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Κεντρικός στόχος είναι να εξυπηρετηθούν διαχρονικές αξίες και να υποστηριχθεί/ενισχυθεί το κοινωφελές έργο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών, μέσα από νέα εργαλεία που ανταποκρίνονται καλύτερα στις σημερινές συνθήκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Ειδικότερα, μέσα από το συγκεκριμένο έργο επιδιώκεται η διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση των άυλων «θησαυρών», με θετικές επιπτώσεις στον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την επιστημονική έρευνα.

Με την παρούσα Πράξη επιτυγχάνεται η δημιουργία ενιαίου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος και διασφαλίζεται η διατήρηση και η βιωσιμότητα των ψηφιακών πόρων που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου. Τα μεταδεδομένα και το ψηφιακό περιεχόμενο θα εγγραφούν στην υποδομή που διατηρείται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο οποίο θα τηρείται κατάλογος και αντίγραφα των πολιτιστικών πόρων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Πατρέων.