ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 16-03-2020

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 12430

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» β) του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σύμφωνα με τις οποίες συνιστώνται στους Δήμους ισάριθμες με τους Αντιδημάρχους Θέσεις Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών συνεργατών, ή Επιστημονικών συνεργατών γ) του πρώτου άρθρου της υποπαραγράφου ΣΤ1 του Ν. 4093/12 που αφορούν τον επανακαθορισμό του αριθμού των θέσεων των ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών, ειδικών συμβούλων στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού από 1-1-2013, όπου εξαιρούνταιοι Δήμοι που με βάση την τελευταία απογραφή του 2011 έχουν νόμιμο πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων, οι οποίοι και διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων ειδικών συνεργατών, επιστημονικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων που προβλέπεται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007(Α’ 143 ).

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων (Ο.Ε.Υ) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3492/31-12-2012, τ. Β΄στον οποίο προβλέπονται θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Συνεργατών- Επιστημονικών Συνεργατών.

3. Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 55 Αρ. Πρωτ. 74802/29.12.2010 «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων» με την οποία διευκρινίζεται ότι γα την πρόσληψη των ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται να προβλέπονται οι θέσεις αυτές στους ΟΕΥ των Δήμων, γιατί συνιστώνται απευθείας από το νόμο.

4 .Το άρθρο ένατο του Ν. 4057 /2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου» σε συνδυασμό με το ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ./898/8687/14-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γεν. Διεύθυνση Κατάστασης προσωπικού/Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού, με το οποίο διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη προσωπικού ειδικών θέσεων των ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού δεν απαιτείται έγκριση της Τετραμελούς Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

5. Τις ανάγκες πρόσληψης ενός (1) ειδικού συνεργάτη ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη ενός(1) ατόμουΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝμε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), ο οποίος θα επικουρεί τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό: εκθεσιακών χώρων και εποχιακού διακόσμου δημοτικών ανοιχτών χώρων, περιβάλλοντος χώρου δημοτικών κτιρίων και αστικών αναπλάσεων δημοτικών χώρων.

Τα καθήκοντα του θα είναι τα εξής:

Θα είναι υπεύθυνος να παρέχει τις υπηρεσίες στο Δήμαρχο και να διατυπώνει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώμες, σε όλο το εύρος των θεμάτων αρμοδιότητας του και των προσόντων του.

Για την πλήρωση της παραπάνω θέσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν σε κλειστό φάκελο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) Αντίγραφο Πτυχίου Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής

δ) Βιογραφικό σημείωμα, που τεκμηριώνει την γνώση, εμπειρία και επαγγελματική του ενασχόληση.

ε) Γνώση και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού εκθεσιακών χώρων και εποχιακού διακόσμου δημοτικών ανοιχτών χώρων, περιβάλλοντος χώρου δημοτικών κτιρίων και αστικών αναπλάσεων δημοτικών χώρων.

H παραπάνω εμπειρία θα πρέπει να πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση αρμ o δίων ΟΤΑ, στους οποίους έχει παρασχεθεί σχετική υπηρεσία.

στ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, θα συνεκτιμηθεί και καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας,

ζ) Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

η) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνει ότι έχει τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους δημοτικούς υπαλλήλους του Α΄ μέρους του Ν. 3584/2007, (άρθρα 11 έως και 17) και ότι σε περίπτωση επιλογής του θα προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι τα αναφερόμενα στο βιογραφικό σημείωμα στοιχεία είναι αληθή.

Η πλήρωση της προαναφερόμενης θέσης θα διενεργηθεί με απόφαση του Δημάρχου, που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση ( παρ. 4 άρθρο 163 Ν. 3584/2007).

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία θα συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και θα αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 και λύεται κατά την κείμενη νομοθεσία.

Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχει προσληφθεί.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο, δηλαδή 18/03/2020έως καιτην 26/03/2020,στο Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου, Μαιζώνος 108, Τ.Κ. 26221, Πάτρα (1οςόροφος, γραφ. 5), κατά τις ώρες 10.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.

Αιτήσεις που τυχόν υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή με το ταχυδρομείο, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ