ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 21 Αυγούστου 2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 143096

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1 ) Την αριθμ. 466/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί πρόσληψης σαράντα(40) ατόμων ΥΕ Εργ. Καθ/τας Ακτών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

2) Την αριθμ. 91405/9915/14-8-13 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοικ. Πέλ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα(40) ΥΕ Εργ. Καθ/τας Ακτών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του διευρυμένου Δήμου Πατρέων , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/07:Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, με τις οποίες επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών ως εξής:

Ειδικότητα

Τυπικά Προσόντα

Αριθμός

Χρονική

Διάρκεια

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Ακτών

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 §2 του Ν. 2527/97.

40

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι δύο(2) μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Α.Δ.Τ..

- Απογραφικό Δελτίο ΙΚΑ

- Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης.

- Πιστοπ. Οικογ. Κατάστασης

- Βεβαίωση σπουδών(εφόσον υπάρχουν τέκνα που σπουδάζουν).

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαιζώνος & Βότση(είσοδος από Μαιζώνος), ισόγειο, ΠΑΤΡΑ, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, από Παρασκευή 23/8/2013 έως και Τρίτη 27/8/2013.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ