ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Πάτρα 26/0 9 /2013

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Παντανάσσης 30 – Πάτρα 26221

Τηλ.: 2610 966 223 – 2610 966 224

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 του Δήμου Πατρέων Πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων

Aναρτήθηκαν σήμερα 26/09/2013 ημέρα Πέμπτη, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων, στο ισόγειο της οδού Παντανάσσης 30, μετά από εντολή του Δημάρχου Πατρέων: α) ο πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας β) η ονομαστική κατάσταση και γ) η κατάσταση επιλογής της αρίθμ. Πρωτ. 41772/19.03.2013 Ανακοίνωσης της υπ. Αρίθμ. ΣΟΧ 2/2013 του Δήμου Πατρέων για την πρόσληψη Δώδεκα (12) ατόμων:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ-ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗΣ-ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ).

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101

α/α

Αρ. Πρωτ.

Α.Δ.Τ.

Επώνυμο

Όνομα

Ον. Πατέρα

Σύνολο Μονάδων

1

133102

ΑΒ751238

ΜΠΑΜΠΙΛΗ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1.780,00

2

135212

Λ834486

ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΑΝΔΡΕΑΣ

1.620,00

3

134991

Τ864304

ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1.580,00

4

135191

ΑΕ700269

ΚΑΤΣΕΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

1.555,00

5

130750

ΑΗ205086

ΦΑΝΗ

ΦΩΤΕΙΝΩ

ΚΩΣΤΑΣ

1.530,00

6

136354

ΑΕ228989

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

1.530,00

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΗΣ ΝΕΚΡΩΝ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 102

α/α

Αρ. Πρωτ.

Α.Δ.Τ.

Επώνυμο

Όνομα

Ον. Πατέρα

Σύνολο Μονάδων

1

137525

Χ304010

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΑΛΕΞΙΟΣ

1.779,00

2

134079

ΑΕ223376

ΛΙΑΠΑΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1.530,00

3

136397

ΑΕ714809

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ

1.530,00

4

134734

Ρ265111

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1.500,00

5

135205

ΑΒ070886

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ

1.498,00

6

137250

Σ369865

ΚΑΤΕΛΑ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1.482,00

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών η οποία αρχίζει από Παρασκευή 27/09/2013 και λήγει την Δευτέρα 07/10/2013.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, ΤΚ. 11510) και για να εξεταστεί πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50ευρώ) που εκδίδεται από Δ.Ο.Υ.