ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΗ 2 (ΚΑΤΩ ΠΟΛΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 (ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ)

Το έργο χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητας: 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δράσεις για την υλοποίηση των στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης των πόλεων Πατρέων και Αγρινίου», σύμφωνα με την α.π.4646/05-11-2019εκδοθείσα απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με Κωδικό ΟΠΣ5046094 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Το συνολικό ποσό για το εν λόγω έργο ανέρχεται στο ποσό των 11.912.360,00€,  εκ των οποίων τα 11.824.000,00€ με ΦΠΑ 24% αφορούν στις εργασίες του κυρίως έργου και το ποσό των 88.360,00€ με ΦΠΑ 24% αφορά σε εργασίες υποέργων (Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες με ποσό 20.000,63€ με ΦΠΑ 24% και Εργασίες υποσταθμών ΔΕΗμε  ποσό 68.359,38€ με ΦΠΑ 24%).

Το συνολικό ποσό του έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΠ 2014-2020 σε βάρος του Κ.Α. 64-7341.73207κατανέμεται ως κάτωθι: ποσό 6.000.000,00€ για το έτος 2022, και ποσό 5.912.360,00€ για το έτος 2023.

Δήμος Πατρέων

Ο Δήμος Πατρέων, εκπονεί μελέτη με τίτλο Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος-Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» στο Θεματικό στόχο «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» και στο είδος δράσης 6.e.1.1«Δράσεις Αστικής Ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας» της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της πόλης των Πατρέων με προϋπολογισμό 17.000.000€.Η Πράξη περιλαμβάνει 4 επιμέρους δράσεις (υποέργα) :

 • Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1-Άνω Πόλη)
 • Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατόδρομων)
 • Ανακατασκευή Κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πατρών
 • Αστική Ανάπτυξη Περιοχής Γούβας

Η μελέτη αναφέρεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που παρουσιάζει εικόνα υποβάθμισης που καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπλασης του με στόχο την αναζωογόνηση του και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Με τη μελέτη αυτή επιδιώκεται η σύνθεση ενός ολοκληρωμένου και βιώσιμου συνόλου σύμφωνα με τις αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, έτσι ώστε να  αποδοθεί στους πολίτες της Πάτρας και στους επισκέπτες, η περιοχή του ιστορικού κέντρου αισθητικά, λειτουργικά καλύτερη και πιο φιλική, ενώ ταυτόχρονα να βοηθηθεί η οικονομική ανάπτυξη της πόλης.

Κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης είναι η χάραξη τριών (3) Διαδρομών – Περιπάτων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η περιήγηση από το σύνολο σχεδόν των αξιόλογων μνημείων της αρχαίας & νεότερης ιστορίας της πόλης,μέσω πεζόδρομων & δρόμων ήπιας κυκλοφορίας προσφέροντας μία διαφορετική - αναβαθμισμένη αισθητική διάσταση και ποιότητα στο χώρο του ιστορικού κέντρου. Οι διαδρομές αυτές μπορούν να ακολουθηθούν είτε μονοσήμαντα είτε συνδυασμένες μεταξύ τους, ενώ σχεδιάσθηκαν, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, ως ενιαία διαδρομή,που θα επιτρέπει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης να διασχίζουν το σύνολο του ιστορικού κέντρου.

Διαδρομή 1 - Περίπατος Αρχαιολογικών χώρωνσυνδέει την κάτω με την άνω πόλη μέσω του κεντρικού πεζόδρομου της οδού Γεροκωστοπούλου, διασχίζοντας το βασικό τμήμα της άνω πόλης και περιλαμβάνοντας τους σημαντικότερους Αρχαιολογικούς Χώρους της πόλης (Κάστρο, Αρχαίο Ωδείο, ΡωμαϊκόΙππόδρομο, Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο)

Διαδρομή 2 - Μεγάλος Περίπατος Μνημείων Ιστορικού Κέντρουδιασχίζει τμήμα κυρίως της κάτω πόλης μέσω του κεντρικού πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου και περιλαμβάνει κάποια από τα πιο αξιόλογα και αντιπροσωπευτικά Νεώτερα μνημεία της πόλης (Νεοκλασικά, μπαρόκ, εκλεκτικισμού, ArtDecο, μεσοπολέμου)

Διαδρομή 3 - Περίπατος Ποδηλάτου Ιστορικού Κέντρουένας μεγάλος περίπατος για το ποδήλατο που διασχίζει το Ιστορικό κέντρο της πόλης

Όσον αφορά τους επιμέρους στόχους του έργου, θα μπορούσαν συνοπτικά να συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία :

 1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος της πόλης μέσω πεζοδρομήσεων, αύξηση πρασίνου, αναβάθμιση των περιοχών του ιστορικού κέντρου.
 2. Δημιουργία ενός πόλου έλξης για τους επισκέπτες της πόλης, γεγονός που θα κάνει επιθυμητή και εφικτή μια μεγαλύτερης διάρκειας επίσκεψη.
 3.  Ανάδειξη του πολεοδομικού ιστού-πολεοδομικού σχεδίου της Πάτρας.
 4. Αποφυγή νέων αυξημένων κυκλοφοριακών φόρτων στο ιστορικό κέντρο και βελτίωση των κυκλοφοριακών παραμέτρων με τη δημιουργία πεζόδρομων.
 5. Αναβάθμιση της πορείας που συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους του ιστορικού κέντρου της πόλης, με τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου ενδιάμεσου χώρου.
 6.  Αποκατάσταση, όσο το δυνατόν περισσότερο, της φυσικής συνέχειας των διαφόρων αρχαιολογικών χώρων & μνημείων του ιστορικού κέντρου γεγονός που θα συμβάλει στην αισθητική αναβάθμιση και προβολή τους.
 7. Επαφή των πολιτών με την πολιτιστική τους κληρονομιά και διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν πληρέστερης γνώσης της πόλης στην οποία ζουν, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου πεζοδρόμων με αναφορά κοινόχρηστους & αρχαιολογικούς χώρους, που θα προσφέρει ένα ευχάριστο περίπατο.

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της επίτευξης των  στόχων αυτών είναι :

 • Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων-πλατειών που βρίσκονται στις διαδρομές-περιπάτους
 • Πεζοδρομήσεις και δημιουργία δικτύου πεζόδρομων
 • Εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων - οδών - κλιμάκων
 • Δημιουργία δικτύου ποδηλατικής διαδρομής
 • Δενδροφυτεύσεις
 • Φωτισμός
 • Αστικός εξοπλισμός

Η συνολική περιοχή παρέμβασης ανέρχεται περίπου σε 95.000τ.μ. και αφορά σε πλατείες - κοινόχρηστους χώρους -πεζόδρομους –δρόμους ήπιας κυκλοφορίας-πεζοδρόμια - ποδηλατόδρομους -  δρόμους κυκλοφορίας αυτοκινήτων - χώρους στάθμευσης.

Για τον καθορισμό των νέων πεζόδρομων που δημιουργήθηκαν η μελέτη βασίστηκε, στη «Γενική Μελέτη Μεταφορών & Κυκλοφορίας για την πόλη της Πάτρας» - Γραφείο Δοξιάδη Μάιος1999 - και στην «Πρόταση Κυκλοφοριακής Οργάνωσης του Οδικού Δικτύου του Αστικού Συγκροτήματος της Πάτρας- Αναθεωρημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Πάτρας»(ΦΕΚ 358/ΑΑΠ/30-12-2011), ενώ αξιολογήθηκαν και στοιχεία από επιμέρους μελέτες που έχουν κατά καιρούς εκπονηθεί για λογαριασμό του Δήμου Πατρέων και αφορούν το Ιστορικό Κέντρο.

Για τον καθορισμό της ποδηλατικής διαδρομής η μελέτη βασίστηκε στην «Κυκλοφοριακή μελέτη για την ένταξη δικτύου ποδηλάτου στην Πάτρα» - Α. Γόγολα Ιούλιος 2012 και το «Τεύχος των Τεχνικών Οδηγιών για Υποδομές Ποδηλάτων» του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.-16/12/2016.

Το έργο αποβλέπει στην βιοκλιματική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής με χρήση κατάλληλων υλικών επίστρωσης, φύτευσης και αστικού εξοπλισμού. Συνοπτικά οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν αφορούν :

 • Ανακατασκευή οδών, πεζοδρομίων, πλατειών με χρήση ψυχρών υλικών (ψυχροί τσιμεντοκυβόλιθοι-ψυχρή άσφαλτος κλπ.)
 • Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με επίστρωση ψυχρών υλικών
 • Κατασκευή διπλής λωρίδας ποδηλατόδρομου με δάπεδο από έγχρωμη ασφαλτική στρώση χρώματος κόκκινου-κεραμιδί με φωτοκαταλυτικό επίστρωμα
 • Διευκόλυνση της προσβασιμότητας ατόμων ΑΜΕΑ στην περιοχή ανάπλασης με την διαμόρφωση ραμπών πρόσβασης, κατασκευή οδηγών όδευσης τυφλών και εγκατάσταση συστημάτων ηχητικής ειδοποίησης σε υφιστάμενους σηματοδότες
 • Αντικατάσταση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, πινακίδες ονοματοθεσίας, αριθμοθεσίας, προστασία αξονοδιασταυρώσεων
 • Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού (καθιστικά, ζαρντινιέρες, κάδοι απορριμμάτων, απορριμματοδέκτες, σταχτοδοχεία κλπ.)
 • Εμπλουτισμό της φύτευσης και εργασίες άρδευσης, με επιλογή κατάλληλων δέντρων προσαρμοσμένων στις κλιματικές και εδαφολογικές συνθήκες τη περιοχής
 • Διαμόρφωση θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων
 • Οδοφωτισμό και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με τοποθέτηση νέου ενιαίου αστικού φωτισμού με συνδυασμό επίστυλων φωτιστικών και επίτοιχων(στους στενούς δρόμους) με λαμπτήρες LED
 • Εργασίες καθαίρεσης απαλλοτριωμένων κτισμάτων της Αρχαιολογίας στις οδούς Υψηλάντου και Καραϊσκάκη.
 • Εργασίες υδραυλικών έργων στο νέο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης και εργασίες αποκατάστασης βλαβών που τυχόν θα προκληθούν στο υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης και ύδρευσης, κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης .

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της επίτευξης των  στόχων αυτών είναι :

 • Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων-πλατειών που βρίσκονται στις διαδρομές-περιπάτους
 • Πεζοδρομήσεις και δημιουργία δικτύου πεζόδρομων
 • Εργασίες αποκατάστασης πεζοδρομίων - οδών - κλιμάκων
 • Δημιουργία δικτύου ποδηλατικής διαδρομής
 • Δενδροφυτεύσεις
 • Φωτισμός
 • Αστικός εξοπλισμός

Η συνολική περιοχή παρέμβασης ανέρχεται περίπου σε 95.000τ.μ. και αφορά σε πλατείες - κοινόχρηστους χώρους -πεζόδρομους –δρόμους ήπιας κυκλοφορίας-πεζοδρόμια - ποδηλατόδρομους -  δρόμους κυκλοφορίας αυτοκινήτων - χώρους στάθμευσης.