Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», βάσει της αρ. πρωτ. 4612/04-11-2019
απόφασης ένταξης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:ΩΧ0Μ7Λ6-5ΟΗ)), στον άξονα προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον», o οποίος συγχρηματοδοτείται με τίτλο δράση 6.e.1.1-b «Δράσεις αστικής ανάπτυξης ιστορικών, εμπορικών και τουριστικών κέντρων της Περιφέρειας», με αρ. ΟΠΣ 5045797 της Σ.Α. ΕΠ0011 και κωδικό προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων Κ.Α.:64-7341.73213

ΜΕΛΕΤΗΣ: 265.000,00€ (με τον ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ: 236.024,59€ (με τον ΦΠΑ)

Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Αντικείμενο της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πάτρας – Ανακατασκευή κλιμάκων Ιστορικού Κέντρου Πάτρας», είναι η ανακατασκευή των διατηρητέων κλιμάκων του Ιστορικού Κέντρου της πόλεως των Πατρών και συγκεκριμένα των οδών Αγίου Νικολάου, Γεροκωστοπούλου, Πατρέως και Τριών Ναυάρχων και συγκεκριμένα οι απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες, προκειμένου αφενός να αποκατασταθούν οι φθορές που έχουν υποστεί με την πάροδο του χρόνου, να γίνουν οι
κατάλληλες διαμορφώσεις ώστε να καταστούν λειτουργικές και ασφαλείς και αφετέρου να αναδειχθούν ως στοιχείο σύνδεσης της Άνω με την Κάτω πόλη και κατ’ επέκταση του Ιστορικού Κέντρου.
Οι κλίμακες του Ιστορικού Κέντρου αποτελούν τοπόσημα της πόλης και έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού, αποτελούν στοιχεία δημιουργίας του πολεοδομικού ιστού της πόλης και μαρτυρίες της ιστορικής εξέλιξης της Πάτρας ενώ πέραν του ότι εξυπηρετούν την λειτουργική σύνδεση της Άνω με την Κάτω Πόλη της Πάτρας, χρησιμοποιούνται και ως χώροι πολιτιστικών δρώμενων και σημεία συνάντησης πολυπληθών ομάδων και σημείο αναφοράς των κατοίκων της περιοχής.
Οι προβλεπόμενες στην εν λόγω μελέτη εργασίες βασίζονται στην αρχιτεκτονική μελέτη του Δήμου Πατρέων με θέμα «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού Κέντρου Πατρών», όπως αυτή εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/93621/10101/990/21-8-2018 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με την προσέγγιση της μελέτης επιτυγχάνεται η ανακατασκευή των κλιμάκων του Ιστορικού Κέντρου της πόλεως των Πατρών και συγκεκριμένα των οδών Αγίου Νικολάου, Γεροκωστοπούλου, Πατρέως και Τριών Ναυάρχων, οι οποίες θα δοθούν λειτουργικές και ασφαλείς προς χρήση στους δημότες και επισκέπτες της πόλης, εξυπηρετώντας με τον καλύτερο τρόπο την λειτουργική σύνδεση της Άνω με την Κάτω Πόλη της Πάτρας και εξασφαλίζοντας τις κλίμακες ως χώρους πολιτιστικών δρώμενων
και σημείων συνάντησης πολυπληθών ομάδων.
Οι επιμέρους στόχοι παρατίθενται ακολούθως:
✓ Ανάδειξη, προβολή και ένταξη των ιστορικών κλιμάκων στην λειτουργία του αστικού ιστού της πόλης, αποτελώντας πολιτική δράση πολύ μεγάλης σημασίας
✓ Οι διατηρητέες ιστορικές κλίμακες ως μνημεία συνιστούν τις μνήμες της πόλης, είναι τα γεγονότα που αποτυπώνονται στην μνήμη και αναπαράγουν την ιστορία της πόλης
✓ Επιτυγχάνεται η διατήρηση της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, με τις κλίμακες να αποτελούν τον συνδετικό κρίκο της κάτω με την άνω πόλη
✓ Μέσω της ανάδειξης και προβολής των «πολιτιστικών κοιτασμάτων» βελτιώνεται σημαντικά η βιώσιμη αστική και περιφερειακή ανάπτυξη
✓ Επιτυγχάνεται μία νέα εικόνα της σύγχρονης πόλης περισσότερο συνεκτικής και όμορφης ξαναβρίσκοντας και αναδεικνύοντας τα στοιχεία της ιστορικής της  φυσιογνωμίας
✓ Ενισχύεται η αντίληψη της διαχρονικότητας του αστικού χώρου με την αναγνώριση των στοιχείων που παραμένουν σταθερά στο χρόνο
✓ Αναδεικνύεται η μορφή του πολεοδομικού ιστού, το οποίο αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της πόλης
✓ Συνολική βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης και ανάδειξη σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτιστικά στοιχεία μιας πόλης έχουν την ιδιότητα του οικονομικού αγαθού
✓ Ποιοτική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων
✓ Επιτυγχάνεται η μεταμόρφωση – ανάδειξη του Ιστορικού κέντρου, με την εξάλειψη των σημείων οπτικής όχλησης
✓ Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και ανεμπόδιστη χρήση τους από όλους τους πολίτες
✓ Τόνωση του κοινωνικού, παραγωγικού ιστού και εμπορικού χαρακτήρα της περιοχής
✓ Έμφαση στην ασφάλεια του πολίτη.
✓ Βελτίωση της καθημερινότητας.
✓ Αναβάθμιση του γενικού δείκτη καθαριότητας της περιοχής
✓ Επενδύσεις για την ανάδειξη της ιστορικότητας και ιδιαιτερότητας της πόλης
✓ Μετρίαση των επιβλαβών εκπομπών CO2 και βελτίωση της αλλαγής του κλίματος
✓ Ενίσχυση της ικανότητας αξιοποίησης των τοπικών πόρων, των ιδιαιτεροτήτων και των διάφορων χρήσεων της περιοχής. 
✓ Η εξάλειψη της διαφορετικότητας, έτσι ώστε να νιώθει ο καθένας πως είναι μέλος μιας κοινότητας
✓ Η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες
✓ Η προσβασιμότητα για όλους
✓ Η δημιουργία ενός χώρου όπου οι άνθρωποι θα νιώθουν

Η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος θα ενισχύσει την βιώσιμη ανασυγκρότηση της περιοχής, θα βελτιώσει τη σχέση αλληλεπίδρασης των πολιτών με το συνολικό τους περιβάλλον, θα βελτιώσει τον καθημερινό τρόπο ζωής καλύπτοντας σημαντικό μέρος των καθημερινών αναγκών των χρηστών. Επομένως θα αποτελέσει παράγοντα ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής, της βελτίωσης της ελκυστικότητας για ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της
τοπικής αγοράς εργασίας.
Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης, αναλυτικότερα είναι τα παρακάτω:
Η τόνωση του κοινωνικού, παραγωγικού ιστού και εμπορικού
χαρακτήρα της περιοχής και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας
Η προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς
Διατήρηση των μνημών, της ιστορίας, της φυσιογνωμίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αντίληψη της διαχρονικότητας του αστικού χώρου με την αναγνώριση των στοιχείων που παραμένουν σταθερά στο χρόνο.
Η προώθηση βιώσιμης κινητικότητας με τη διευκόλυνση και προστασία της κίνησης των πεζών και προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης.
Ποιοτική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και εξάλειψη των σημείων οπτικής όχλησης
Η αύξηση της επισκεψιμότητας.
Η βελτίωση της εικόνας της πόλης και η ανάδειξη σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πολιτιστικά στοιχεία μιας πόλης έχουν την ιδιότητα του
οικονομικού αγαθού
Η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής,
Η λειτουργία της πόλης ως πόλος έλξης, με παράγωγο αποτέλεσμα την αύξηση της πρωτογενούς ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες
Έμφαση στην ασφάλεια του πολίτη και βελτίωση της καθημερινότητας


Τα αποτελέσματα του έργου αφορούν τόσο στον επισκέπτη τον τουρίστα, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης. Ειδικότερα:
Α. Οφέλη για τους Κατοίκους: Τα οφέλη για τον κάτοικο είναι πολλαπλά δεδομένου ότι το συγκεκριμένο έργο αποτελεί εργαλείο περιαστικής ανάπλασης και ανάπτυξης του δημόσιου κοινόχρηστου χώρου. Συγκεκριμένα οι κάτοικοι θα ωφεληθούν μέσω:
- Του αναβαθμισμένου χώρου, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες ηρεμίας – χαλάρωσης – απομόνωσης/ πολιτιστικού ενδιαφέροντος/ εκπαίδευσης/ παιχνιδιού/άθλησης/παθητικής και ενεργητικής αναψυχής

Β. Οφέλη για τον Επισκέπτη-Τουρίστα: Τα πιο ορατά είναι:

- Δημιουργία ασφαλούς χώρου για επίσκεψη με δυνατότητα κάλυψης σημαντικού μέρους ενδιαφερόντων τους
- Ολοκληρωμένη αισθητική και τουριστική εμπειρία
- Δημιουργία ενιαίου δικτύου πολιτιστικών διαδρομών
– Επαφή των επισκεπτών με χώρους οι οποίοι διαθέτουν

ιδιαίτερη περιβαλλοντική και αισθητική αξία
Β. Οφέλη για τις επιχειρήσεις: Το προτεινόμενο έργο προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην τοπική οικονομία της περιοχής και ειδικότερα στις ωφελούμενες επιχειρήσεις με κυριότερα:
- Προσέλκυση ποιοτικότερων επισκεπτών και τουριστών με οικονομική επιφάνεια
- Αναβάθμιση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και της καταναλωτικής εμπειρίας προς τους πελάτες τους μέσω εφαρμογών στην αιχμή της τεχνολογίας.
Δ. Οφέλη για τον Δήμο: Είναι πολλαπλά δεδομένου ότι το συγκεκριμένο Έργο αποτελεί ουσιαστικά αναπτυξιακό εργαλείο, το οποίο:
- Αναδεικνύει την περιοχή παρέμβασης και το οποίο απευθύνεται στους μόνιμους κατοίκους, στους τουρίστες και τους επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης και της πόλης.
- Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν νέο χώρο ενδιαφέροντος και συγκέντρωσης πληθυσμού
- Αναβαθμίζει το συνολικό προσφερόμενο τουριστικό προϊόν
- Αναδεικνύει και προωθεί τις τοπικές επιχειρήσεις
- Αναδεικνύει και προστατεύει την ιδιαιτερότητα της περιοχής παρέμβασης και της πόλης
- Αναδεικνύει τον πολιτισμό της περιοχής παρέμβασης και της πόλης
- Ενισχύει την τοπική οικονομία
Επομένως ο ωφελούμενος πληθυσμός από την πράξη είναι το σύνολο των Δημοτών του Δήμου Πατρέων, το οποίο ανέρχεται σε 214.000 περίπου μόνιμους κατοίκους και ένας σημαντικός αριθμός επισκεπτών-τουριστών που ανέρχεται σε 50.000 άτομα.

Με την ανακατασκευή των κλιμάκων του Ιστορικού Κέντρου  οι οδοί Αγίου Νικολάου, Γεροκωστοπούλου, Πατρέως και Τριών Ναυάρχων, θα δοθούν λειτουργικές και ασφαλείς προς χρήση στους δημότες εξυπηρετώντας την λειτουργική σύνδεση της Άνω με την Κάτω Πόλη της Πάτρας.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ