«Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5000738 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

642.472,92€

Δήμος Πατρέων

Συνέχιση της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Πατρέων, η οποία περιλαμβάνει :

Φιλοξενία των Γυναικών και των παιδιών τους

Ψυχολογική Στήριξη

Κοινωνική Στήριξη

Υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση

Δράσεις δικτύωσης

Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.) με τα παιδιά τους οι οποίες χρήζουν φιλοξενίας στους Ξενώνες.

1. Η ολοκληρωμένη υποστήριξη και η παροχή πολλαπλών υπηρεσιών πρώτης γραμμής και μάλιστα κοινών προδιαγραφών, για τις γυναίκες – θύματα έμφυλης βίας και εν γένει προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

2. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση θεμάτων με ολοκληρωμένο τρόπο για να καλύπτεται ευρύ φάσμα αναγκών των ωφελουμένων γυναικών.

3. Η αποτελεσματική διασύνδεση και η λειτουργία των δομών του Δικτύου για να ωφελούνται πολύπλευρα οι γυναίκες που απευθύνονται στις δομές.

4. Η παροχή ασφαλούς φιλοξενίας στις γυναίκες και στα παιδιά τους.

Ασφαλή διαμονή γυναικών και των παιδιών τους

Παροχή διατροφής

Ενδυνάμωση των γυναικών και των παιδιών τους

Ενημέρωσή τους σχετικά με Κοινωνικές Παροχές

Υπηρεσίες προώθησης εργασιακής και συμβουλευτικής πληροφόρησης

Επέκταση Δικτύωσης

Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Τοπικής Κοινότητας και της Περιφέρειας