Το τμήμα Οδοποιίας της Δ/νσης Έργων Υποδομής, εκδίδει άδειες κατασκευής ή επισκευής πεζοδρομίου μπροστά από την ιδιοκτησία του αιτούντος.

Οι δαπάνες για οποιαδήποτε εργασία επί του πεζοδρομίου στο πρόσωπο της ιδιοκτησίας του αιτούντος (κατασκευή, επισκευή, υποβιβασμός για δημιουργία ράμπας, κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 24 του κτιριοδομικού κανονισμού επιβαρύ­νουν τον παρόδιο ιδιοκτήτη.

Για κατασκευή ή επισκευή πεζοδρομίου από δημότη απαιτούνται τα εξής:

1. Yποβολή απλής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου προς την Διεύθυνση Έργων Υποδομής. (Διατίθεται από το γραφείο Πρωτοκόλλου και πρέπει να φέρει συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία του αιτούντος, προς διευκό­λυνση της τηλεφωνικής ή έγγραφης επικοινωνίας μαζί του).

2. Φωτοτυπία τοπογραφικού διαγράμματος. (Απόσπασμα ρυμοτομικού).

3. Φωτοτυπία της εκδοθείσας από την Πολεοδομία Οικοδομικής άδειας.

4. Γραμμάτιο Συστάσεως Παρακατάθεσης από το ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑ­ΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ. (Εγγυητική υπέρ του Δήμου σύμφωνα με τον Ν.1080/80, ΦΕΚ 246/80, τεύχος Α΄, άρθρο 30, το ποσό της οποίας προκύπτει από την επιφάνεια του πεζοδρομίου και επιστρέφεται μετά τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών).

5. Συναίνεση των ιδιοκτητών του ακινήτου που έχει πρόσωπο στο εν λόγω πεζοδρόμιο. Απαιτείται όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτήτες. (Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας ή Υπεύθυνη Δήλωση άρθρο 8 Ν1599/1986 των συνιδιοκτητών ακινήτου).

6. Έγκριση νομιμότητας υφιστάμενης θέσης στάθμευσης από την Δ/νση Πολεοδομικού–Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης του Δήμου Πατρέων. Απαιτείται όταν αφορά στην κατασκευή υποβιβασμού πεζοδρομίου λόγω εισόδου-εξόδου σε νομίμως υφιστάμενη θέση στάθμευσης.