Διαδικασία

Θα πρέπει ο δημότης να κάνει αίτηση στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου που θα απευθύνεται προς το Τμήμα Συγκοινωνιακού & Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Δ. Πατρέων, με τα παρακάτω συνημμένα :

 • Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος ή εντοπισμός ακινήτου επί χάρτου (στην περίπτωση που δεν υπάρχει Κ.Α.Ε.Κ)
 • Φωτοαντίγραφο Άδειας Οικοδομικής του ακινήτου ή συμβολαίου ακινήτου ή τοπογραφικού σχεδίου που να προσδιορίζει το ακίνητο.
 • Φωτοαντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου (λογαριασμός Ηλεκτρικής Ενέργειας, Σταθερής Τηλεφωνικής Σύνδεσης κλπ), από το οποίο να προκύπτει η σημερινή Διεύθυνση του ακινήτου.

Ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, εξεταζόμενη κάθε αίτηση ανά περίπτωση κατόπιν Αυτοψίας που διενεργεί η υπηρεσία, εκδίδεται η απάντηση επί της αιτήσεως σας με όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την διασταύρωση στοιχείων και αυτοψίας.

ΠΑΤΡΑ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ)
Αστέρω Λώλα

Ωράριο Λειτουργίας : 08.00 – 14.30

2610242643
Πλατεία Γεωργίου 15 - 17, Δίπλα στο Δημοτικό Θέατρο.
protodp@patras.gr

Δράσεις – έργο

 • Παραλαβή και καταχώρηση αιτημάτων δημοτών και υπηρεσιών  στο πρόγραμμα εφαρμογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και διαβίβαση αυτών κατά αρμοδιότητα στις υπηρεσίες.
 • Αποστολή  απαντήσεων ηλεκτρονικά (e-mail) – ΕΛΤΑ επιδόσεις εγγράφων.
 • Εκπόνηση μελετών Τμήματος.  

Υποβολή αιτημάτων

Ηλεκτρονικά και με φυσική παρουσία

 

πολεοδομια10
Διεύθυνση Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης - Τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού
Ζωή Κατσακιώρη

Ωράριο Εξυπηρέτησης :7:00-15:00

2613610267 2613610326 2613610284
Μαισζώνος 108
dp-poleo@otenet.gr

Δρασεις-Εργο:

Το τμήμα Συγκοινωνιακού και Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού είναι αρμόδιο για :

 • Εκπονεί ή επιβλέπει μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων.
 • Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω δημοσίων ή ιδιωτικών έργων, κ.λπ.
 • Μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τοποθέτηση αντίστοιχης κάθετης οδοσήμανσης και σχεδιασμός οριζόντιας οδοσήμανσης, σύμφωνα με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, επί των οποίων εισηγείται σχετικώς μέσω αρμόδιας Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό μονόδρομων, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων κυκλοφορίας, την προτεραιότητα οδών, την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων στάθμευσης ή κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους, κ,λπ
 • Επιβολή απαγόρευσης στάθμευσης λόγω εισόδου - εξόδου οχημάτων από ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως χώρους στάθμευσης, κυκλοφορικές συνδέσεις, κάτοπτρα, κ.λπ.
 • Για μόνιμες ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης.
 • Επιμελείται της ονοματοθεσίας οδών και πλατειών, τον καθορισμό της αρίθμησης των οικοδομών σε νέο-διανοιγμένες οδούς και τηρεί σχετικά αρχεία, διαγράμματα, κ.λπ.
 • Μεριμνά για την απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και τον καθορισμό των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών. Μεριμνά για τον καθορισμό κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.

Υπάλληλοι:

Ζωή Κατσακιώρη (Προϊσταμένη), Μαρίνα Κυριακοπούλου, Κώστας Παναγιωτόπουλος, Τάκης Τριανταφύλλου 2613 610267
Αγγελική Γκίκα 2613 610326
Ελένη Μηλιτσοπούλου, Γεωργία Βούλγαρη 2613 610284