Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα εκτός από τα δίκυκλα, οχήματα φορτοεκφόρτωσης και τα οχήματα στους δωρεάν υπαίθριους χώρους στάθμευσης.

Δίκυκλα: Τα δίκυκλα επιτρέπεται να σταθμεύουν στις ειδικές θέσεις που προβλέπονται χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς τιμολόγηση.

Φορτοεκφόρτωση: Η φορτοεκφόρτωση  εμπορευμάτων επιτρέπεται μόνο στις ειδικές προβλεπόμενες θέσεις και μόνο κατά τη χρονική περίοδο τροφοδοσίας καταστημάτων. Μετά το τέλος του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης οι θέσεις διατίθενται για τη στάθμευση δικύκλων. Κατάληψη θέσης φορτοεκφόρτωσης από άλλα οχήματα ή δίκυκλα κατά τη διάρκεια  φορτοεκφόρτωσης των καταστημάτων θεωρείται παράβαση.