ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΓENIKOY ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΤΠΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020»

ΜΕΛΕΤΗΣ: 642.500,00€ (με τον ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ: 302.797,97€ (με τον ΦΠΑ)

Δήμος Πατρέων – Δ/νση Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ

Η πράξη αφορά σε παρεμβάσεις που πρόκειται να γίνουν στην σχολική μονάδα του 6ου Γενικού Λυκείου που βρίσκεται επί της οδού Νόρμαν 57, προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων, που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Αναλυτικότερα προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:
• Προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία
• Θερμομόνωση δώματος
• Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών και κουφωμάτων με νέα
• Αντικατάσταση υφιστάμενου λέβητα με νέο χαλύβδινο λέβητα νερού με καυστήρα, θερμαντικής ισχύος 315.000 kcal/h
• Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής αντιστάθμισης, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου και αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας - τρίοδης ηλεκτροκίνητης βαλβίδας
• Θερμική μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης
• Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα
• Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα LED που θα λειτουργούν με σύστημα διαχείρισης λειτουργίας και ανίχνευσης φυσικού φωτισμού
• Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ενέργειας 5KW
Σύστημα καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιρίου, των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών

Οι παραπάνω δράσεις θα βελτιώσουν σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, θα εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες εσωτερικές συνθήκες για την διεξαγωγή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παράλληλα θα μειώσουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος τόσο μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας από τα συστήματα θέρμανσης και φωτισμού, όσο και μέσω του ανταποδοτικού οφέλους από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταικό σύστημα). Παράλληλα μέσω του συστήματος καταγραφής των μεγεθών κατανάλωσης ενέργειας και κατάλληλης προβολής καθώς και με ενέργειες ενημέρωσης, θα επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού στα ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Με την πραγματοποίηση του εν λόγω έργου, το αναβαθμισμένο ενεργειακά σχολικό κτίριο θα είναι πλήρως λειτουργικό και θα εξασφαλίζει στους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις απαραίτητες εσωτερικές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Παράλληλα θα επιτευχθεί άμεσα η μείωση του λειτουργικού κόστους τόσο από την εξοικονόμηση ενέργειας για την θέρμανση και το φωτισμό όσο και από το ανταποδοτικό όφελος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα. Η ευθύνη και η δαπάνη λειτουργίας των σχολικών κτιρίων επιβαρύνει το Δήμο Πατρέων, οπότε η παραπάνω εξοικονόμηση πόρων θα έχει άμεσα οφέλη στους δημότες του και τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες. Επιπλέον, ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων και των υποδομών του κτιρίου, θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις εργασίες συντήρησης και διαχείρισης από τα αρμόδια συνεργεία του Δήμου που είναι επιφορτισμένα για το έργο αυτό.